Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Bolagsstämmokommuniké - årsstämma 

2019-06-20

Stockholm 20 juni, 2019 – Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 18 juni 2019 

Delta Environmental Projects AB har den 18 juni haft årsstämma klockan 10.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Stämman beslöt: 

  • att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, 
  • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret. Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 
  • Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleant. 
  • Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Christian Bönnelyche och Håkan Gustafsson och Habeebur Rahman Kudraikar till styrelseledamöter med Christian Bönnelyche som ordförande. 
  • Revideco, med huvudansvarig revisor Erik Emilsson omvaldes som revisor 
  • Stämman beslutade att Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.