Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Bolagsstruktur

Delta är ett svenskt publikt aktiebolag. Företaget har cirka 4 000 aktieägare.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

I juni 2018 beslutade styrelsen i Delta om en förändring av styrningen av det filippinska dotterbolaget Delta Environmental Projects Inc. Omorganisationen innebär att det bestämmandet minskade från 100 % till 40 %. Det ändrade förhållandet innebär att det filippinska bolaget klassificeras om från ett dotterbolag som konsoliderats till ett intressebolag. Intressebolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden med minskning för eventuella nedskrivningar och i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. För innevarande period upprättar moderbolaget inte någon koncernredovisning.  De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget, Delta Environmental Projects AB.

Abraflodens delta, Viganområdet, Filippinerna

Styrelseledamöterna är bundna av avtal som följer de beslut som Delta fattar. Detta förhållande är vanligt förekommande bland internationella företag på Filippinerna. Verksamheten leds från det svenska bolaget Delta som sluter ekonomiska avtal och därmed kontrollerar de finansiella flödena. Delta har även ett försäljningskontor i Singapore, Delta Sg, för att underlätta företagets försäljning.