Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Pressreleaser 2018

Bolagstämmokommuniké – extra bolagsstämma, 21 dec, 2018

2018-12-24

Delta Environmental Projects AB har den 21 december haft extra bolagsstämma hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Stämman beslöt att till ny revisor i Delta Environmental Projects välja Revideco AB (556253-1037) som ny revisor i bolaget.

Skälet till bytet av revisor och revisionsfirma är den omorganisation som skett av bolagets administration.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Kallelse till extra bolagsstämma

2018-12-05

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma, klockan 13.00 fredagen den 21 december 2018 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på extrastämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 december 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 17 december 2018 under adress: Delta Environmental Projects AB, Box 68, 182 11 Danderyd, eller via e-post till info@deltaminerals.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 14 december 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Val av revisor
9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

8. Val av revisor
Styrelsen i Delta Environmental Projects föreslår Revideco AB (556253-1037) som ny revisor i bolaget. Revideco AB har meddelat att de avser att utse Erik Emilsson som huvudansvarig revisor. Skälet till bytet av revisor och revisionsfirma är den om-organisation som skett av bolagets administration.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolaget har 461 845 464 röster fördelat på 6 284 130 aktier av serie A och 399 004 164 aktier av serie B.

Stockholm i december 2018

Delta Environmental Project AB (publ)

Delårsrapport tredje kvartalet

2018-11-27

Bolaget har beslutat att endast publicera halvårsrapporter i framtiden.

Detta betyder att kvartalsrapport för tredje kvartalet ej kommer att publiceras.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Teckning av T02

2018-10-09

Delta Environmental Projects ABs teckningsoption TO2 tecknades till 44 % kontant för ett belopp om 1 678 440,78 kronor. Antal nya aktier av serie-B är 72 975 686 st. Emitterade interimsaktier kommer att omvandlas till aktier av serie-B så snart Bolagsverket har registrerat ärendet. Efter emisionen har bolaget 6 284 130 A-aktier och 399 004 164 B-aktier.

Information om köp- och säljkurser för B-aktien återfinns på www.graviton.se.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Handeln med B aktien i Delta Environmental Project flyttas

2018-09-26

Delta Environmental Projects har beslutat att flytta handeln av B-aktien till Graviton AB tills vidare. Graviton är en privat firma verksam i den finansiella branschen.

Fr o m idag kan köp- och säljintressen i aktien anmälas till info@graviton.sedär uppgift om köp och säljintressen kommer att läggas upp på www.graviton.se. Önskar du göra affär maila så kommer uppgift om motpart meddelas. Hur ni gör avslut får ni komma överens om själva.

Ett sätt är att ni själva skriver avräkningsnotor i två original enligt bifogad mall.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Förlängning av T02 till fredag 28 september 2018

2018-09-20

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för TO2 till fredagen 28 september 2018.

Villkor och anvisningar enligt tidigare.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Delårsrapport januari - juni 2018

2018-08-31

Perioden januari till juni
· Rörelseresultatet uppgick till -2 755 (-4 245) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 040 (-5 104) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
· Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,09) SEK
· Ett besparingsprogram har genomförts under våren 2018
Händelser efter periodens utgång
· Bolaget erhöll i augusti ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

VD har ordet
Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande dess fortsatta intresse för sandinköp. Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.

I mitten på juli hade vi framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden Salim Group, som nu resulterat i ett förnyat LOI. Teamet som arbetar med projektet i Antique har förstärkts med nyckelpersoner.

Detta förnyade LOI, som vi erhållit från Salimgruppen gör att vi med stor tillförsikt kan planera för leveranser till Indonesien under hösten. Mycket arbete under våren har lagts ned på att erhålla marknadsprojekt i Indien. En av Bolagets agenter i Indien har långtgående förhandlingar avseende ett marknadsprojekt i Bombay för 200 000 ton byggnadsmaterialsand som ett första steg för flera delstater i södra Indien. Prisbilden är förhållandevis god.

Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.
Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Bolagets verksamhet
Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder kan genom borttagande av sandmaterial förbättras samt även genom t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects avser att utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och byggmaterialsand.
Delta Environmental Projects kundkontakter under senare delen av 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets enda produktionsanläggning i norra Filippinerna. Nu har även Antique och Surigao öppnats.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Vi förhandlar därför nu fram ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är viktiga för potentiella produktionsanläggningar.

Ladda ner hela delårsrapporten här:

Delta Environmental Projects signs an order for construction sand to India

2018-08-31

Delta Environmental Projects has signed a contract with Seyon pro PTE LTD., Singapore for customers in Bombay, Goa and Calcutta to deliver 200 000 MT sand.

This is a FOB order with good prices and the total order value of some 1,8 MUSD.Delta Environmental Projects will get an advance payment of 20%. The supply will start with a trial shipment of 40 000MTs and is planned for early 2019. The material will be used as construction material and will be produced in and around Surigao; Philippines.

“I am very pleased that we now have this Indian order. The market and prices in India are very good. We see this project a startup of several major projects-now in process- in India and in the region; through our good connections and good market prices,” says Håkan Gustafsson, CEO of Delta Environmental Projects AB

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, CEO hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Teckning med stöd av teckningsoption TO2

2018-08-30

Bolaget har vid några tillfällen förlängt lösentidpunkten för TO 2 i avvaktan på större klarhet i affärer med Indonesien och Indien.

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptionen TO 2 är nu bestämt till fredagen den 21 september 2018 kl 15.00. Lösenpriset är 2,3 öre per aktie. Inget courtage utgår. Anmälningssedel finns att ladda ner från hemsidan www.deltaminerals.se.

Bolaget har den senaste veckan släppt information om nytt LOI för Indonesien, förhandlingarna om Indien fortskrider.

Vi har mottagit förfrågningar med intresse att förvärva aktier med stöd av TO 2, emedan teckningsoptionen inte är listad har detta varit omöjligt för den som inte innehar TO 2. Bolaget kommer därför att tillhandhålla ett visst antal TO 2 gratis för den som skickar in en anmälningssedel. Märk anmälningssedeln med ”Inga TO finns” med tydlig text innan du skickar in, så ska bolaget göra sitt bästa för att förse de intresserade med TO motsvarande anmält intresse. Ingen garanti lämnas dock för att eventuell förfrågan kan uppfyllas.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Senareläggning Delta Environmental Projects kvartalsrapport för andra kvartalet 2018

2018-08-28

Delta Environmental Projects har beslutat att senarelägga bolagets andra kvartalsrapport till fredagen den 31 augusti.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Delta Environmental Projects har erhållit ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

2018-08-16

Delta Environmental Projectshar erhållit ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande gruppens fortsatta intresse att köpa sand.

Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.

Håkan Gustafsson hade mitten på juli framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden; Salim Group, som nu resulterat i detta förnyade LOI.

Teamet för att arbeta med projektet i Antique har också förstärkts med nyckelpersoner.

”Detta förnyade LOI, som vi nu erhållit från Salimgruppen gör att vi med stort engagemang planerar för leveranser till Indonesien under hösten”. Säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Förlängning av T02 till fredag 21 september 2018

2018-08-15

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för TO2 till fredagen 21 september 2018.

Villkor och anvisningar enligt tidigare.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Förlängning av T02 till fredag den 17 augusti 2018

2018-07-10

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för teckningsoptionen TO2 till och med fredag den 17 augusti 2018.

Villkor och anvisningar enligt tidigare.

”Förlängningen är en följd av intensifierade förhandlingar för ett kontrakt för Indien genom vår partner i Singapore, som nyss besökt Stockholm”, säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Förlängning av T02 till fredag 13 juli 2018

2018-06-12

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för teckningsoptionen TO2 till och med fredagen 13 juli 2018.

Villkor och anvisningar enligt tidigare.

”Förlängningen är en följd av att våra förhandlingar med Peninsula Reach för försäljning till Indonesien har intensifierats och möjligheterna att få ett fast köpekontrakt för Indien under den närmaste tiden ökat i samband med ett planerat besök av partner i Stockholm; nu i slutet på juni”, säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Bolagstämmokommuniké från årsstämma 25 maj 2018

2018-05-28

Delta Environmental Projects AB har den 25 maj haft årsstämma hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Stämman beslöt:
· att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
· att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
· Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
· Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant.
· Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Richard Bagge, Christian Bönnelyche, Håkan Gustafsson och Habeebur Rahman Kudraikar
· Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.
· Beslut om ändring av bolagsordningen
o Efter bolagsordningsändringen kommer aktiekapitalet ska vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 krono och antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.
· Nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital
o Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 664 625 kronor, fördelat på 332 312 608 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.
· Bemyndiga för styrelsen att besluta om emissioner
o Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Detta bemyndigande tillåter endast utgivande av B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Richard Bagge, Styrelseordförande, richard.bagge@partnerfk.se, mobil +46708 797 797.

Affärsläget just nu, förlängning av teckningstiden för TO2 B samt förslag till nyval

2018-05-16

På grund av den positiva utvecklingen beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden och eventuellt justera villkoren i TO2 B.

1. Glädjande nog fick vi igår morse följande email från vår samarbetspartner i Singapore avseende den indiska marknaden:

”Skickat: den 15 maj 2018 08:00
Till: Håkan Gustafsson
Kopia: Habeebur Rahman Kudraikar
Ämne: Re: Singapore

Dear Mr Hakan,
The pleasure was ours to have you as our guest at Singapore. Regarding the sand purchase.. talks with buyers from Kolkata, Mumbai for 200,000 MT are in the final stages I am negotiating for a 20% advance payment and once all is finalized I am planning to visit Sweden for the contract signing, and agreement between 10th to 15th June 2018 so request you to schedule your plans accordingly.
For Karnataka, Tamil Nadu and Goa I am waiting for buyer's confirmation for 500,000 to 1 Million MT.
Thank You

Warm Regards,
SEYON PRO PTE LTD
SINGAPORE”

Detta som ett resultat av våra ansträngningar att få till en ny affär efter att Indonesien förhandlingarna legat på is. Vi kan bara hoppas på att dessa avtalsdiskussioner med ny köpare i Indien går i lås; för då är vi igång på riktigt, även om det innebär att vi drar igång på en ny site i Surigao i sydöstra Filippinerna för leverans av sand till Indien, vilket kommer att några månader i anspråk. Glädjande är att prisnivåerna på sand i Indien är betydligt mer fördelaktiga än i Indonesien.

2. Som tidigare meddelats (11 maj) har teckningstiden för TO2 B förlängts till fredag den 18 maj. Som följd av den senaste händelseutvecklingen har styrelsen beslutat förlänga teckningstiden till runt den 15 juni 2018. Om kontrakt då är påskrivet kan även priset komma att justeras.

3. Skulle detta kontrakt skrivas på i juni och ett förskott erhållas kommer styrelsen omedelbart att inleda sonderingar för en MTF listning av bolagets B-aktie. Om det blir i samband med ett offentligt erbjudande vet vi ännu ej då det beror på utfallet av lösen av TO2 B; på storlek på det förskott vi eventuellt erhåller på kontraktet i Indien; samt på det rörelsekapitalbehov som uppstår i samband med att vi drar igång en ny site. Bilden av detta kommer att klarna under sommaren.

4. Inför årsstämman den 25 maj 2018 vill en informell valberedning bestående av ca 20% av bolagets röster komplettera sitt förslag till val av ny styrelse med nyval av Habeebur Rahman Kudraikar, 67 år, svensk medborgare bosatt i Sverige. Rahman som han kallas, är bergsingenjör från Moskvas Universitet samt civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verksam inom olja och gas och bl.a. varit anställd i Thomesto; ett handelshus i Sverige och Finland och under flera år verksam i framför allt Ryssland. Har också nära kontakter med Indien inom råvarusektorn.

5. Dessutom föreslås att Håkan Gustafsson utses till VD och att Richard Bagge utses till styrelsens ordförande på stämman.

Kommentar Håkan Gustafsson, styrelsens ordförande:
”Det som hänt med Indien gör att jag nu andas lättare. Vid årsskiftet trodde jag att vi var hamn med Indonesien, men så uppstod oväntat gnissel i maskineriet som tagit oss flera månader att försöka reda ut. I mellantiden lyckades jag rycka i mina gamla kontakter i Singapore och få igång denna diskussion ovan.
Lyckas detta kommer vi definitivt söka listning av aktien.
Jag är även glad att kunna knyta Rahman till styrelsen. Hans kompetens kommer vara ytterst värdefull - inte minst för mig - när vi går in i en operativ fas.”

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Årsredovisning samt handlingar till årsstämma

2018-05-14

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, inför årsstämma den 25 maj 2018, klockan 13.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61.

Förlängning av lösen av T02 till fredag 18 maj 2018. Inbjudan till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16e maj kl 10-12.

2018-05-11

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för lösen av TO2 till fredag 18 maj 2018.

Villkor och anvisningar som förut, en TO2 ger rätt att teckna en ny B aktie till kvotvärde 2,3 öre. Se tidigare PM för instruktion.

Styrelsen inbjuder till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16 maj 2018 kl 10-12 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm. Uppdatering kommer att ges om affärsläget. Anmälan till info@partnerfk.se.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Lägesrapport

2018-04-30

Indonesien
I augusti 2017 ingicks ett LOI med kunden Gallant Venture. Gallant Venture ingår i Salim Group som är Indonesiens största familjeägda företag med förgreningar i många olika branscher, i likhet med hur den svenska Johnson-gruppen såg ut för 50-60 år sedan. Under hösten 2017 har vi förberett för och inlett produktionsstart i Antique, och byggt upp ett lager av 130 000 ton sand vid årsskiftet.

Bolaget har byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg (kan lasta 50 000 ton). Avtalet med kunden Gallant Venture förelåg i färdigförhandlat skick i februari. Därefter uppkom frågetecken beträffande materialets kvalitet, varför vi tog fram ytterligare tester. En ny oberoende rapport bekräftar materialets lämplighet i april. Detta har försenat projektet.

Så sent som förra veckan har emellertid fortsatta kontakter skett från vår sida i Singapore.

Indien
Den senaste tiden har Bolaget arbetat i Indien genom ny agent Syinthiyaa Enterprises. Bolaget deltar i slutet på april i en sk ”tendering process” avseende byggmaterial från Surigao (ny site i sydöstra Filippinerna) avseende en indisk delstat. För detta ändamål ska ytterligare materialtester - förutom de som redan godkänts - omgående skickas till Indien. Vi kan konstatera att volymer och priser är attraktiva.. Bolaget förhandlar om en sk ”provleverans” på 30.000 - 50.000 ton till en kund i södra Indien för kontrakt i maj och leverans i maj/juni. Beträffande volymer indikeras 200 000 – 400 000 ton per månad på sikt.

Bangladesh
Vi för sedan en tid tillbaka förhandlingar en kund som är ett kinesiskt utvecklingsbolag genom agenten Syinthiyaa Enterprises. Projektet avser enklare byggmaterial för vägbyggen. Förhandlingarna löper på väl och ett avtal skulle kunna slutföras de närmaste månaderna. Volymer är 50.000+ ton per månad. Materialet planera tas från Aparri. Leveranser kan ske snabbt, då vi har ett lager där på 270 000 ton.

Nästa kvartalsrapport blir per 30 juni 2018 och publiceras den 31 aug 2018.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, +46 70 268 0035
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, +46 76 866 3161

Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 2; anmälningsperiod inleds

2018-04-30

Teckningskursen i Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) optionsserie TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,023 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,023 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas tillförs Bolaget 3,82 MSEK före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag
Anmälningsperiod: 2 – 15 maj 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)
Antal teckningsoptioner: 166 156 304 teckningsoptioner av serie TO 2.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B aktie i Delta Environmental Projects till kursen 0,023 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Delta Environmental Projects 3,82 MSEK.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 2?

Förvaltarregistrerade innehav
Innehavare vars optioner är förvarade i en depå eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto
Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 2” på Delta Environmental Projects (www.deltaminerals.se) eller Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se).
I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

Se även fliken Teckningsemission med stöd av TO 2

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Kallelse till årsstämma

2018-04-27

Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma, klockan 13.00 fredagen den 25 maj 2018 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 21 maj 2018 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till ir@deltaminerals.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
16. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande cirka 20 % procent av rösterna i bolaget föreslår omval av Richard Bagge, Christian Bönnelyche och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter, samt omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen med 75 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 664 625 kronor och högst 2 658 500 kronor.

Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.

Punkt 14 - Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital
I syfte att nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.
Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 7 643 189 kronor, ska nedsättas med 6 978 564 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Nedsättningen föreslås ske utan indragning av aktier.
Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 664 625 kronor, fördelat på 332 312 608 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.
Nedsättningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 13 ovan.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, senast den 11 maj 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 332 312 608 aktier och 388 869 778 röster.

Stockholm den 27 april 2018
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-28

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
 • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.


Händelser efter periodens utgång
Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018.

VD har ordet
Under kvartalet har vi koncentrerat oss på produktionsstarten i Antique och i början på 2018 har vi också byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg. Förhandlingarna med Gallant Venture löper på väl, men vissa förändringar i avtalet har tillkommit. Vår bedömning är dock att det inte återstår mycket för ett slutligt säljavtal avseende fyllnadsmaterial (reclamation material).

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Kalender

 • Kvartalsrapport Q1, 25 maj 2018
 • Årsredovisning, Början av maj
 • Årsstämma, 25 maj 2018 i Stockholm
 • Kvartalsrapport Q2, 29 augusti 2018
 • Kvartalsrapport Q3, 28 november 2018
 • Bokslutskommuniké, 27 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2018
Christian Bönnelyche, Verkställande direktör och styrelseledamot
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
Cornelio Casido, Styrelseledamot
Lennart Eliasson, Styrelseledamot
Richard Bagge, Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Ladda ner hela bokslutskommunikén här:

Delta Environmental Projects emission registrerad

2018-01-09

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade den 14 september 2017 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagstämma den 28 juni 2017.
Med anledning av att Units registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och Teckningsoptioner.

Sista dag för handel med BTU är torsdagen den 11 januari 2018.

Stoppdag hos Euroclear är måndagen den 15 januari 2018.

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 17 januari 2018.

Bolaget tillförs före emissionskostnader cirka 8,3 MSEK genom Företrädes-emissionen. Emissionskostnader hänförlig till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 7 643 185,84 SEK genom Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 11 464 778,77 SEK genom Teckningsoptioner.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 7 643 185,84 SEK fördelat på 332 312 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61