Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Pressreleaser 2017

Extra bolagstämma i Delta Environmental Projects

2017-12-22

Styrelseordförande Håkan Gustafsson redogjorde för den senaste tidens utveckling. Bolaget arbetar intensivt på att sluta avtalet med Gallant Venture under den närmaste tiden.

Produktionen har byggts upp i Antique enligt plan och nu återstår att slutföra avtalet.

Bolaget för även förhandlingar avseende försäljning av byggsand till Indien.

Bolagstämman beslöt att välja in Richard Bagge som styrelsemedlem.

Richard Bagge, född 1951, är civilekonom från HHS. Efter 10 år i Atlas Copco och Electrolux varav 6 år i Asien, har han varit 30 år i finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Han är styrelseordförande i EasyFill AB (publ), styrelseledamot i Cortus Energy AB (publ) och partner i Partner Fondkommission AB.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Valberedningen i Delta Environmental Projects föreslår Richard Bagge till ny styrelsemedlem 

2017-12-19

En valberedning representerande 22 % av rösterna i bolaget föreslår att Richard Bagge väljs in i styrelsen.

Richard Bagge, född 1951, är civilekonom från HHS. Efter 10 år i Atlas Copco och Electrolux varav 6 år i Asien, har han varit 30 år i finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Han är styrelseordförande i EasyFill AB (publ), styrelseledamot i Cortus Energy AB (publ) och partner i Partner Fondkommission AB.
Om bolagstämman godkänner tillvalet av Richard Bagge kommer styrelsen att bestå av 5 ledamöter.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Tillägg till kallelse för extra bolagsstämma 22 december 2017 i Delta Environmental Projects AB (publ) 

2017-12-11

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 ("Bolaget") är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 22 december 2017 kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Kallelsen kompletteras med följande nytt förslag till beslut. 
 
Fastställande av antal ledamöter och val av styrelseledamot – (Punkt 8)
 
Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter. 
 
Styrelsen kommer på Bolagets hemsida innan extra bolagsstämman alternativt på bolagsstämman föreslå en person att väljas som ordinarie styrelseledamot i Bolaget.
 
För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +4670-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD,  christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delårsrapport juli - september 2017

2017-11-30

Perioden juli till september

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
 • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
 • Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
 • Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

VD har ordet
Vi gläder oss åt att den företrädesemissionen som genomfördes i september/oktober övertecknades med 49 %. Det kapital som tagits in används till att starta upp produktionen i Antique, Filipinerna, där vår nya produktionsanläggning är framtagen för Gallant Venture. De har tidigare tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton) och vi arbetar nu på att genomföra denna.

Produktionsstarten går enligt plan och vi bygger samtidigt upp infrastrukturen i Antique, som t.ex. vägar och en dieseldepå.  Vi är nu redo att visa kunden Gallant Venture att vi kan producera de efterfrågade volymerna.

I slutet av november genomförde vi förhandlingar med vår agent Peninsula Reach, som gick bra. De närmaste veckorna kommer vi att slutförhandla med Gallant Venture med förhoppning om att skriva ett leveransavtal i början av nästa år. Det bör därefter inte dröja länge förrän den första leveransen går.

Det är roligt att se att vi har kommit så långt under de senaste månaderna.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Läs hela rapporten här:

Kallelse till extra bolagstämma i Delta Environmental Projects AB (publ) 

2017-11-24

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935–5711 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 
i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen 16 december 2017 (notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 15 december 2017), samt
ii. dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 15 december 2017.
Anmälan görs via e-post till ir@deltaminerals.se, eller skriftligen till Delta Environmental Projects AB, Box 26, 182 11 Danderyd. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, antal eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 15 december 2017 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.            
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.     Öppnande av stämman.
2.     Val av ordförande vid stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Godkännande av dagordning.
7.     Beslut om ändring av bolagsordningen.
8.     Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om ändring av bolagsordningen – (Punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att ändra §4 och §5 bolagsordningen i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.
Enligt den nuvarande § 4 i bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 6 899 996,262555 kronor och högst 27 599 985,050221 kronor.
Enligt den nuvarande § 5 i bolagsordningen ska antalet aktier vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
Förslaget ovan ska vara villkorat av att den föregående företrädesemission, beslutad av styrelsen den 14 september 2017, registrerats hos Bolagsverket.
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Fullständigt förslag till beslut under punkt 7 samt övriga handlingar nödvändiga enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress, samt på stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.
____________________

Stockholm i november 2017
Delta Environmental Projects AB (publ)
Styrelsen

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique

2017-10-20

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique med maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC).

Produktionsstarten i Antique påbörjades under veckan. Maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) ger ett professionellt intryck med god utrustning.
Markägaren, familjen Maquirang är också behjälplig med lokalkännedom.
Inom den närmaste tiden kommer slutkunden Gallant Venture Ltd, tillsammans med vår agent Peninsula Reach till Antique, för att inspektera verksamheten vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en bindande order.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects AB (publ): Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad

2017-10-12

Delta Environmental Projects AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 49% och tillför Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.
 
Delta Environmental Projects AB (publ) (”Delta Environmental Projects” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2017. Teckningstiden löpte från och med den 25 september till 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillfört Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.
 
Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 4,8 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 7,5 MSEK. Därmed tecknades totalt 12,4 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av företrädesemissionen.
 
Betalning genom kvittning sker av IAM AB med 500 000 SEK, Milonga Resources AB med 120 000 SEK, Cornelio Casido med 183 386 SEK, Herminio Liwanag med 24 702 SEK och Gloria Venzon med 16 667 SEK.
 
Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk eftersom företrädesemissionen övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 8,3 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 2,0 MSEK inklusive kostnad för emissionsgarantier.
 
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den 22 september 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 12 oktober 2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.
 
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Delta Environmental Projects med 3 821 592,92 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 7 643 185,84 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 332 312 608 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 2) kommer att uppgå till 166 156 304 stycken och kommer att upptas till handel på Mangoldlistan med ISIN-kod SE0010414383.
 
Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Mangoldlistan fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B-aktier och TO 2. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen på B-aktien, dock till minimum cirka 2,3 öre (kvotvärdet), under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO 2) kommer att kunna handlas på Mangoldlistan när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 
Kommentar Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
”Det är mycket glädjande att emissionen mottogs så väl av våra aktieägare och av andra. Jag tolkar det som att marknaden uppfattar att vi är på rätt väg. I Antique är nu uppstarten igång med full kraft i enlighet med uppgjorda planer. Vi hoppas att under hösten lämna en utförligare rapport därom.”
 
Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects tecknar avtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation 

2017-10-06

Delta Environmental Projects har kommit överens med Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) för uppdraget som maskinentreprenör i Antique, bolagets nya processanläggning. Mega Metro Pacific Ventures Corporation påbörjar produktionen i Antique inom några dagar.

Mega Metro Pacific Ventures Corporation är ett filippinskt företag i gruv- och byggbranschen och bland annat verksam som maskinentreprenör.  I produktionsanläggningen Antique pågår nu intensiva förberedelser för produktionsstart. Vi är övertygade att MMPVC med sin stora erfarenhet kommer att göra ett gott arbete till ett attraktivt pris. Med MMPVC har vi goda förhoppningar om att säkerställa produktionen.

Inom den närmaste tiden kommer slutkunden Gallant Venture Ltd, tillsammans med vår agent Peninsula Reach till Antique, för att inspektera verksamheten vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en bindande order.

Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission:

 • Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med före­trädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädes­rätt.
 • Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
 • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
 • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
 • Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
 • Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.


Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delta Minerals AB emissionsmemorandum Offentliggörande 

2017-09-22

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (”Bolaget”) har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 units. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.

Delta Environmental Projects AB:s ”Bolaget” emissionsmemorandum finns tillgängligt och kan laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.
 
•      Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med före­trädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädes­rätt.
•      Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
•      Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 21 september 2017.
•      Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
•      Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
•      Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
•      Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects AB beslutar att genomföra företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

2017-09-14

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (”Bolaget”) har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 aktier av serie B, samt högst 166 156 304 teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption (”Units”). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 8,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst ca 3,8 MSEK.

Bakgrund
Styrelsen beslutade den 12 september 2017 att skjuta upp den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 4 september 2017, presenterad i separata pressmeddelanden, 4 september 2017 respektive 12 september 2017. Eftersom Bolaget vill utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till Gallant Venture Ltd, Singapore, har styrelsen nu valt att genomföra företrädesemission på de villkor som framgår nedan.

Teckningsförbindelser samt garantier
Företrädesemissionen är säkerhetsställd med 1,3 MSEK via teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och 7 MSEK genom garantiåtaganden, vilka kommer att anges i Informationsmemorandumet som beräknas publiceras den 21 september 2017. Därmed är 100% av företrädesemissionen säkerställd.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen
•      Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 21 september 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av en (1) Unit.
•      Teckningskursen uppgår till 0,05 SEK per Unit varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 0,05 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
•      Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 21 september 2017.
•      Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 19 september 2017.
•      Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
•      Teckning av Unit utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod med anmälningssedel utan företräde.
•      Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
•      Handel med BTU äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
•      Varje teckningsoption (”TO”) ger en rätt att under tiden från och med den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 50 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar dessförinnan, dock lägst aktiens kvotvärde (2,3 öre).
Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstid inleds, den 21 september 2017.
Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare
Synch Advokat AB

Kommentar
”I måndags beslöt vi göra om erbjudandet från 2 nya aktier på en gammal, till 1 ny aktie och en TO för varje gammal aktie. Dels behöver vi inte alla pengar nu, dels kunde vi på det sättet få hela emissionen säkerställd vilket var avsikten från början, inte minst för vår prospektiva kund. Lösentidpunkt för TO i maj 2018 sammanfaller med den tidpunkt vi ev. kommer att förvärva den leasade utrustningen, vilket i sin tur förutsätter att vi kommit igång med leveranser av sand på ett avsett sätt och med kundens goda minne, med tillfredsställande lönsamhet för vår del. Landar vi denna order inleds för oss en mycket spännande tid!” säger Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Företrädesemissionen uppskjuten

2017-09-12

Styrelsen i Delta Environmental Projects meddelar idag att företrädesemissionen, vars teckningstid skulle ha inletts imorgon 13 september och vara t o m 27/9, skjuts upp.

Ny information kommer inom kort.

Styrelsen
Delta Environmental Projects

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare
Synch Advokat AB

För ytterligare information kontakta 
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Delta Environmental Projects AB beslutar att genomföra en företrädesemission om 16,6 MSEK

2017-09-04

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (”Bolaget”) har den 4 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 332 312 608 aktier av serie B. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) innehavda aktie per avstämningsdagen den 11 september 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.
 • Teckningskurs är 0,05 kr per aktie av serie B (pre-money värde 8,3 MSEK).
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 11 september 2017.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 7 september 2017.
 • Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 25 september 2017.
 • Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 13 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Innan teckningstiden inleds kommer fullständiga villkor att publiceras i ett Informationsmemorandum, som kan laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

 Delårsrapport april – juni 2017 

2017-08-30

Perioden april till juni 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-3 290) TSEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 889 (-3 316) TSEK 
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK 
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,15) SEK 
• Delta Environmental Projects tecknar agentavtal i april med Peninsula Reach, Singapore och avslutar därmed samarbetsavtalet med Chahaya, Singapore 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 
• Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, Sydvästra Filippinerna 
• Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien. 

VD har ordet 
Organisationen har jobbat hårt med vår nya agent Peninsula Reach, Singapore under senvåren 2017 och detta börjar nu bära frukt. 

Förhandlingarna med Delta Environmental Projects kundkontakter har under 2017 lett till ett antal konkreta affärsmöjligheter. Vi har också identifierat och skrivit avtal med en ny produktionsanläggning i Antique i sydvästra Filippinerna, som är avgörande för att komma geografiskt närmare nya kunder. 

Det är mycket viktigt att ha en direkt dialog med potentiellt nya kunder, vilket avtalet med Peninsula Reach gett oss möjligheter till. 

Tidigare var Aparri vår enda produktionsanläggning belägen i norra Filippinerna. De potentiella kunderna och deras geografiska läge medför att bolaget nu utvecklar produktionsanläggningar i nya geografiska lägen med förbättrad logistik och optimerad produktkvalitet för kommande affärer. 

Det geografiska läget är viktigt för att leverera till kunder lokaliserade både norr och söder om Filippinerna. Därför har vi identifierat ett antal produktionsanläggningar i norra och södra delarna av landet. Vi har på dessa platser säkrat produktkvalitet genom prover och kemiska analyser. Vi har också säkrat logistik och lastningsmöjligheter på dessa platser. 
Vi slutförde förhandlingar med Peninsula Reach som agent i april 2017 och samarbetet har redan resulterat i en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd som är en del av Salimgruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) som är verksamt med infrastrukturprojekt i bland annat Indonesien. Vi har nu en intresseanmälan från Gallant Venture om förvärv av sand från Filippinerna för en första order på 360 000 MT (ton). 2 

Affären har tillkommit tack vare vår nya agent Peninsula Reach i Singapore. För att säkerställa våra leveranser och optimera bolagets logistik har Bolaget tecknat ett operatörsavtal med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang i Antique. Det är ett avtal beträffande produktion baserat på ägarens tillstånd. Vi är operatör och betalar en royalty till ägaren som garanterar alla tillstånd. Avtalet i Antique är en viktig hörnsten för att kunna leverera till Gallant Venture Ltd relativt snabbt. 

Nu börjar ett intensivt arbete för att bygga upp verksamheten i Antique och nästa steg i processen är att slutförhandla ett avtal med Gallant Venture Ltd. 
Det är vår förhoppning att denna intresseanmälan ska kunna omvandlas till ett slutgiltigt avtal inom den närmaste tiden. 

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör 

Ladda ner hela rapporten här:

Gallant Venture Ltd, Singapore, har tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna”

2017-08-24

Gallant Venture Ltd har tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Minerals för en första order på 360 000 MT (ton).

Gallant Venture Ltd är en del av Salim gruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) som arbetar med infrastrukturprojekt bland annat i Indonesien.
Kommentar av Håkan Gustafsson, styrelseordförande:

“Denna intresseanmälan är mycket glädjande och kan innebära ett långsiktigt genombrott för vår verksamhet i Filippinerna och Indonesien, förutsatt att detta hanteras väl. Affären har tillkommit tack vare vår nytillkomna agent Peninsula Reach i Singapore. Nu börjar ett intensivt arbete för att bygga upp denna verksamhet och nästa steg i processen är att slutförhandla ett avtal.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35

Årstämmokommuniké

2017-06-30

Delta Minerals har genomfört årsstämma onsdagen den 28 juni 2016, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
 
Bolagsstämman beslöt enligt följande. Alla beslut var enhälliga;

1.     Att
a)    Fastställa av resultaträkningen och balansräkningen.
b)    Disponera bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)    Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 
2.     Fastställa arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslöt att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen enligt följande - 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 
3.     Val av styrelse
Att omval görs av Lennart Eliasson, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande.
 
4.     Val av revisor
Att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.
 
5.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Dock med förbehållet att riktade emissioner får högst ge en 20 % utspädning.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Kallelse till årstämma

2017-05-31

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2017, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 22 juni 2017 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till ir@deltaminerals.se.
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 21 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1.     Öppnande av stämman
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Godkännande av dagordningen
7.     VD:s redogörelse för verksamheten
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.     Beslut:
a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
14.  Avslutande av bolagsstämma
 
Förslag till beslut
Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande 44,6 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Lennart Eliasson, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen enligt följande - 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.
 
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkten 13 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 7 juni 2017. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolaget har 166 156 304 aktier och 222 713 474 röster.

Stockholm i maj 2017
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen

Delårsrapport januari - mars 2017

2017-05-29

Perioden januari till mars

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 209 (-1 077) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
 • Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

 
Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
 • Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

Ladda ner hela rapporten här: 

Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore

2017-05-23

Delta Minerals (Delta Environmental Projects) tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore.

Peninsula Reach är en Singaporebaserad agent verksam inom råvaror såsom byggmaterial, olja & gas och relaterade produkter. Bolaget har idag framgångsrika projekt i Sydostasien, särskilt i Indonesien och södra Kina.

Peninsula Reach har visat att de har mycket bra kontakter i södra Kina/HongKong, Indonesien och Singapore samt andra marknader i Sydostasien. Delta Minerals anser att Peninsula Reach har goda möjligheter att sälja materialet i Aparri och från andra filippinska platser, som är under förhandling i den nära framtiden. Bolagen kommer gemensamt att undersöka ytterligare affärsmöjligheter utöver befintliga produkter såsom cement/betongprodukter, kisel för solpaneler m.m.

Ägare och VD är Kenneth Ng med en omfattande finansiell erfarenhet och med framgångsrika affärsprojekt i Sydostasien.

I samband med avtalet med Peninsula Reach avslutar Delta Minerals sitt avtal med Chahaya.
"Vi är mycket glada att ha ett samarbetsavtal med Peninsula Reach, då detta ger goda förutsättningar för vår verksamhet i Sydostasien. Jag känner Kenneth Ng sedan många år och har stor respekt för honom och hans goda förmåga att genomföra affärer i Sydostasien", säger Håkan Gustafsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Per Olsson, Investor Relations Manager, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41

Delta Minerals senarelägger bolagets årsstämma

2017-04-27

Styrelsen i Delta Minerals har beslutat att bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2016 flyttas till 28 juni. Kallelse med datum och klockslag, förslag till dagordning samt årsredovisning och handlingar offentliggörs senare.
                                                
För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41.

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-28

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 581 (-3 075) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4 337 (-3 079) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK


Perioden januari till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -10 380 (-6 820) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 395 (-6 329) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,08) SEK

Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Bolaget valde att avnotera sig från Aktietorget och lista sig på Mangoldlistan


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Bolaget har fått en första order på Hexapods

Ekonomiskt resultat

VD har ordet
När det nu är dags för en återblick och en summering av 2016 kan jag konstatera att året inleddes positivt med pris för vårt miljöengagemang, ett positivt utfall av en genomförd kapitalförstärkning av Bolaget samt tecknande av flera samarbetsavtal med partners avseende försäljning av fyllnadssand.
Fjärde kvartalet präglades dock av de aktionen som Aktietorget valde att genomföra mot Bolaget. Nu när vi snart kan summera utfallet så kan vi konstatera att den på flera sätt blev kostsam. Bolaget och aktieägarna har fått betala i form av kursfall och att stora resurser fick läggas på att hantera den, som jag menar, obefogade aktionen från Aktietorget.
Glädjande är dock att verksamheten i Filippinerna har en fortsatt positiv utveckling och ett resultat av detta kan vi se med det avtal som skrevs om leverans av Hexapods som tecknades under januari 2017.
Vi har samarbetsavtal med starka samarbetspartners och med ett flertal offerter ute så ser jag goda förutsättningar för att få en första order avseende leverans av fyllnadssand.
 
Christian Bönnelyche
TF Verkställande Direktör

> Ladda ner hela Bokslutskommunikén här

För mer information kontakta 
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41.

Delta Minerals får första ordern på Hexapods i Aparri

2017-01-31

Delta Minerals har tecknat avtal för den första ordern av Hexapods (flodbanksförstärkningar). Beställare är DPHW, motsvarande väg- och transportverket i Filippinerna, och orden är på ca 1,6 MSEK. Ordern ger ett viktigt tillskott till verksamheten i Aparri.

Delta Minerals har fått första ordern på Hexapods, som används som flodförstärkning. Bolaget har som affärsidé att utöver fyllnadssand också producera byggmaterial, varav Hexapods är ett exempel.

Efter tester och förhandlingar kan Bolaget nu konstatera att projektet som ursprungligen aviserades i oktober 2015 nu genomförs. Produkten passar väl in i det arbete för flodbanksförbättring i Cagayan floden som bolaget genomför.

Bolaget arbetar vidare på att få huvudverksamheten, dvs fyllnadssanden för bl a Singapore att komma igång.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41.