Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Pressreleaser 2016

Delta Minerals aktie listas på Mangoldlistan den 1 december 2016

2016-11-25

Bakgrund
Styrelsen för Delta Minerals (Delta Environmental Projects AB, ”DEMI” eller ”Bolaget”) har beslutat att inleda handel i Bolagets aktie på Mangoldlistan. 

Handel i Bolagets aktie
Mangold Fondkommission AB har beslutat att ta upp Bolagets aktie till handel med start torsdag den 1 december 2016. Handeln kommer att ske under kortnamn DEMI B, ISIN-Kod: SE0005620051. 

Orderläggning
Endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut, t.ex. Avanza, Nordnet mfl. Mer information om Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se under fliken Mangoldlistan. 

Övrig information
Mangold Fondkommission AB har tillstånd att enl. 2 kap 1 § 1p. lagen om värdepappersmarknaden (" VML ") mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och får därmed organisera handel i finansiella instrument. Mangold Fondkommission AB har också en marknadsövervakningsfunktion enl. 8 kap 13 § VML som övervakar handeln och kursbildningen och ser till att handeln sker i överensstämmelse med Mangold Fondkommission AB:s regna regler, VML, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil 073 145 14 41.
För ytterligare information om Mangold, 
Vänligen se www.mangold.se/om-mangold/ eller kontakta Jens Åman, Corporate Sales, Investment Banking, Tel +46 8 5030 1573

Delta Minerals har beslutat om avnotering från AktieTorget

2016-11-25

Styrelsen i Delta Minerals har, i enlighet med av den extra bolagsstämman den 10 november 2016 beslutat bemyndigande, fattat ett antal beslut som rör handeln med Bolagets aktier. Dessa beslut avser uppsägning av Bolagets noteringsavtal med Aktietorget, beslut om att aktierna ska avnoteras från Aktietorget och att inofficiell handel med aktien ska ske hos Mangold Fondkommission AB.

I samråd med Aktietorget har styrelsen i Delta Minerals därför beslutat att sista dag för noteringen är 28 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil 073 145 14 41.

Delta tecknar Memorandum of Agreement (MOA) för bearbetning av marknaden i Bangladesh

2016-11-18

Delta Minerals, Bangladesh Development Company LTD. BDC ett systerbolag till BDG-MAGURA GROUP och KUJACKS PTE LTD. har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan partnerna syftar till att identifiera och genomföra gemensamma säljaktiviteter mot potentiella kunder i Bangladesh.

BDC är ett bolag verksamt inom bland annat fastigheter, infrastruktur och energi. BDC arbetar genom hela kedjan av byggprocesser från förstudie, genomförande till försäljning av bygg- och fastighetsprojekt. BDC är etablerat i Bangladesh har goda relationer med såväl myndigheter som lokala bygg- och fastighetsbolag.

Delta Minerals och Kujacks, som i juli 2016 tecknade ett samarbetsavtal har i och med samarbetet med BDC funnit en strategisk partner i Bangladesh. För Delta Minerals innebär samarbetet ytterligare en säljkanal för fyllnadssand mot potentiella kunder i regionen. Med fortsatt fokus på aktiviteterna i Filippinerna ser Bolaget aktiviteterna i Bangladesh som långsiktiga och ett sätt att sprida eventuella politiska risker.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil 073 145 14 41.

Delta Minerals förtydligar betalningen av de av Bolaget avslutade emissionerna i december 2015

2016-11-17

Förtydligande avseende pressmeddelande 2015-12-17.

Betalning för tecknade aktier har skett efter styrelsens beslut 17 december 2015 har dels genom kontant likvid av 1 641 764 SEK och kvittning av leverantörsskulder på 1 390 835 SEK fördelat på Capensor Capital AB 378 908 SEK, Nordisk Specialtextil 30 000 SEK, Per Vasilis 30 000 SEK, Bernard Osten-Sacken 30 000 SEK, Mikael Rosencrantz 30  000 SEK, Niclas Löfgren 20 000 SEK, Hegel AB 20 000 SEK, Montana Sweden AB 20 000 SEK, BGL Management AB 20 000 SEK, Hedensberg Kapitalförvaltning 15 000 SEK, Dividend Sweden 10 000 SEK, Skutholmen AB 10 000 SEK, Soffloch Advice 5 000 SEK, Kerstin Werner 5 000 SEK, Smoke on Guard 5 000 SEK, Cornelio Casido 64 103 SEK, Gloria Venzon 34 667 SEK, Hermino Liwanag 38 380 SEK, International Advisory Management 318 158 SEK, Milonga Resources 306 619 SEK. Utöver detta genomfördes en riktad emission, till de som tecknat sig i företrädesemissionen men ej erhållit önskat antal aktier, om 2 MSEK

Genom emissionerna tillfördes Delta Minerals 5 032 600 SEK före emissionskostnader om cirka 600 TSEK samt kvittning av leverantörskostnader om 1 390 835 SEK.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna vid tidpunkten uppgick till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil 073 145 14 41.

Kommuniké från Delta Minerals extra bolagsstämma 10 november 2016

2016-11-11

Delta Environmental Projects AB (publ) höll den 10 november 2016 en extra bolagsstämma. Utöver de formella punkterna på stämman beslutades:

 • Att intill bolagets årsstämma 2017 välja Håkan Gustafsson (omval som ordförande), Christian Bönnelyche (omval) och Cornelio Casido (omval) samt Lennart Eliasson (nyval) till styrelseledamöter.
 • Att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter och 125 000 kr till styrelsens ordförande. Utgår annan ersättning från Bolaget som överstiger beslutat styrelsearvode utgår inget styrelsearvode.
 • Att bemyndiga styrelsen att verkställa beslut om avnotering av bolagets aktie på Aktietorget samt att bemyndiga styrelsen att besluta om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats.
 • Att fastställa riktlinjer i enlighet med framlagt förslag till stämman för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil 073 145 14 41.

Delta Minerals tidigarelägger publicering av kvartalsrapport 3

2016-11-08

Delårsrapport juli - september 2016

Perioden juli till september
Rörelseresultatet uppgick till -1 433 (-1 189) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -863 (-1 343) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,13) SEK

Perioden januari till september
Rörelseresultatet uppgick till -5 800 (-3 830) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 058 (-3 482) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,13) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden
Bolaget tecknar ett MOU (Memorandum of Understanding) med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.
Aktietorget påbörjar en dialog med bolaget avseende bolagets kommunikation samt andra frågor rörande verksamheten
Thomas Lundgren lämnar styrelsen och uppdraget som VD. Bolaget utser Christian Bönnelyche till tf VD

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om ändring av noteringsplats

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil 073 145 14 41.

Ladda ner hela rapporten här:

Delta Minerals förtydligar betalningen av den av Bolaget avslutade emissionen i maj 2016

2016-11-08

Förtydligande avseende information i det av Bolaget lämnade pressmeddelandet 2016-05-18.

Betalning för tecknade aktier har skett genom kontant likvid och kvittning av leverantörsskulder på 1 654 195 SEK avseende ej reglerade arvoden till Håkan Gustafsson 628 148 kr, Thomas Lundgren 576 538 kr, Cornelio Casido 366 771 kr, Gloria Venzon 33 333 kr och Herminio Liwanag 49 404 kr. Beslut om kvittningen togs vid styrelsens möte 18 maj 2016.

Utöver detta genomfördes en riktad emission om 3 173 894 antal aktier på en kurs av 0,69 kronor. Emissionen genomfördes som en kvittning av leverantörsskulder på 2 189 986 kr och var riktad till Capensor Capital AB för sitt emissionsarbete och arvoden.

Genom emissionerna tillfördes Delta Minerals 16,4 MSEK efter kvittnings-  och emissionskostnader som sammanlagt uppgick till ca 3,6 MSEK.

Genom emissionerna nyemitterades 38 970 448 aktier och tillförde eget kapital med 16 434 277 SEK. Sammantaget medförde dessa emissioner att aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 3 821 592 SEK, fördelat på 166 156 214 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35. Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil 073 145 14 41.

Förslag till beslut i korthet inför extra bolagsstämma 10 november 2016

2016-10-26

Punkt 7 – Förslag till beslut om val av styrelse
Hela den nuvarande styrelsen, bestående av Håkan Gustafsson (ordförande), Christian Bönnelyche och Cornelio Casido, har låtit meddela att de ställer sina platser i bolagets styrelse till förfogande med anledning av den uppkomna situationen med Aktietorget. Samtliga nuvarande ledamöter har dock förklarat sig villiga att fortsätta sina uppdrag förutsatt att bolagets aktieägare fortfarande har förtroende för dem och beslutar om att de ska omväljas till ledamöter i styrelsen för bolaget fram till bolagets årsstämma 2017. Det föreslås mot bakgrund av bolagets verksamhet och de nuvarande styrelseledamöternas betydelse för verksamheten att de tre nuvarande ordinarie ledamöterna får fortsatt förtroende att vara ledamöter i bolagets styrelse och att nuvarande ordförande åter väljs som ordförande intill tiden för bolagets årsstämma 2017. Vidare föreslås nyval av Lennart Eliasson. Lennart är vVD och CFO i Nordic Iron Ore. Lennart har varit verksam som auktoriserad revisor inom KPMG, där han var delägare samt arbetade som specialist inom finansiell analys och värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och marknadsnoteringar. Lennart är oberoende i förhållande till bolaget.

Punkt 8 – Förslag till beslut om ersättning till styrelsen
Det föreslås att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter och 125 000 kr till styrelsens ordförande. För det fall någon styrelseledamot uppburit annan ersättning för arbete som utförts för bolaget men som avser arbete utöver det ordinarie styrelsearbetet ska något styrelsearvode inte utgå. I fall då ledamot uppburit annan ersättning än styrelsearvode ska ersättningen beslutats i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter. Styrelsearvode för nya ledamöter som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen föreslås utgå med 75 000 kr årligen och kommer justeras i förhållande till att kvarvarande mandatperiod inte kommer uppgå till ett helt år.

Punkt 9 – Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats och bemyndigande av styrelsen att verkställa beslut om avnotering av bolagets aktie på Aktietorget och notering av bolagets aktier på alternativ marknadsplats
Under hösten 2016 har bolagets styrelse och ledning haft ingående kontakter med Aktietorget. Kontakterna har föranletts av att Aktietorget ställt omfattande frågor om bolagets verksamhet och då särskilt avseende den information som bolaget lämnat genom pressmeddelanden, ekonomiska rapporter m.m. under tiden från bolagets notering på Aktietorget till sommaren 2016. Bolaget har i stor utsträckning svarat på frågorna men nu bedömt att bolaget inte kommer längre i dialogen med Aktietorget, som låtit meddela att rådande handelsstopp gäller tills vidare. Bolaget har vidtagit de möjliga åtgärder som stått till buds och bland annat beslutat att föregående VD Thomas Lundgren inte längre skulle utgöra VD för bolaget och vidtagit omfattande åtgärder för att undvika brister i bolagets informationsgivning framöver. Aktietorget har ändå låtit meddela att ytterligare åtgärder krävs; bland annat att en ny noteringsprocess ska genomföras. Mot bakgrund av ovanstående ser bolagets styrelse ingen annan möjlighet för bolagets fortlevnad än att föreslå att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avnotering av Bolagets aktier vid Aktietorget och om handel med Bolagets aktie på alternativ marknadsplats samt verkställa beslut om avnotering av bolagets aktier vid Aktietorget och beslut om byte till alternativ marknadsplats, förutsatt att bolagets styrelse erhållit besked att det erbjuds möjlighet att låta handel med bolagets aktie ske på sådan alternativ marknadsplats.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om att aktien i bolaget ska handlas på alternativ marknadsplats samt bemyndigar styrelsen att säga upp noteringsavtalet med Aktietorget och begära avnotering av bolagets aktier på Aktietorget. Stämman föreslås även fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om och verkställa övriga nödvändiga åtgärder föranledda av ovanstående åtgärder med avnotering och ny notering. Beslut enligt denna punkt kräver enkel majoritet. 
 
Punkt 10 – Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att de riktlinjer som framgår nedan ska gälla för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (VD och andra ev medlemmar i koncernledningen) och konsulter som är närstående till bolaget.

Riktlinjer
Den totala ersättning som en ledande befattningshavare/konsult kan erhålla ska utgå från den aktuella personens befattning/uppdrag, bästa tänkta prestation för den aktuella befattningen/uppdraget och vara marknadsmässig i förhållande till det land som personen är anställd i/utför uppdraget i. Den totala ersättningen består av fast lön respektive fast timarvodering, pensions- och hälsoförmåner och övriga sedvanliga förmåner i anställnings-/uppdragslandet. Ersättning till VD beslutas av styrelsen medan ersättning till övriga ev ledande befattningshavare och konsulter beslutas av VD.

Pensions- och hälsoförmåner ska utgå i enlighet med de beloppsnivåer och gällande praxis i det land där personen är anställd/utför uppdraget. Nu nämnda typer av förmåner får inte utgöra betydande andel av den totala ersättning som personen ifråga ska erhålla för utfört arbete/utfört uppdrag. 

Uppsägning av ledande befattningshavare eller konsultuppdrag som föranletts av bolagets initiativ ska högst medföra att den avgående befattningshavaren/uppdragstagaren erhåller ersättning motsvarande ett års total ersättning. Bolagets avsikt är att förhindra avgående befattningshavare/uppdragstagare att arbeta i konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden. 

Om det i något enskilt fall kan föreligga särskilda omständigheter för det kan styrelsen få frångå ovan angivna riktlinjer. Om frångående av riktlinjerna skett ska styrelsen senast vid nästa ordinarie bolagsstämma meddela de särskilda skäl som förelegat och på vilket vis riktlinjerna frångåtts. Styrelsen ska även offentliggöra de beslut som fattats om ersättning till ledande befattningshavare eller till bolaget närstående konsult efter att beslut fattats.

Stockholm oktober 2016
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil 073 145 14 41.

Kallelse till extra bolagsstämma 10 nov

2016-10-20

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma

Tid: Torsdagen den 10 november 2016, kl 13.00
Plats: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken torsdagen den 3 november 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast den 4 november 2016.
Anmälan till stämman sker till Bolaget via e-post till ir@deltaminerals.se eller per telefon 073-145 14 41

Fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. 
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av styrelse 
 8. Ersättning till styrelsen 
 9. Bemyndigande av styrelsen att besluta om samt verkställa beslut om avnotering av bolagets aktier på Aktietorget till förmån för notering på alternativ marknadsplats
 10. Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare samt till bolaget närstående konsulter
 11. Stämmans avslutande

Information om förslag till besluten kommer att finnas på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Stockholm den 20 oktober 2016
Styrelsen

Information om rådande handelsstopp och kommande extra bolagsstämma i Bolaget

2016-10-07

Bakgrund

Tisdagen den 6 september 2016 kontaktades Bolaget av Aktietorget med ett stort antal frågor. Frågorna som ställdes berörde ämnen som kommunikation (avlämnade pressmeddelande, presentationer m.m.), ekonomi (omsättning, försäljning m.m.) och verksamhet (produktion, lager m.m.). Bolaget återkopplade direkt och informerade att man avsåg att så skyndsamt som möjligt besvara frågorna men att Bolaget, med tanke på att Bolagets organisation och resurser är begränsade, behövde skälig tid på sig och bad att få svara inom en vecka. Aktietorget inväntade inte Bolagets svar utan fredagen den 9 september flyttade Aktietorget handeln i Bolagets aktie till Observationslistan.

Aktietorget erhöll svar löpande och i samråd med Aktietorget lämnade Bolaget sedan den 19 september 2016 information till marknaden avseende de frågeställningar som diskuteras med Aktietorget rörande brister i Bolagets kommunikation samt de åtgärder som Bolaget initierar avseende förstärkta rutiner avseende kommunikationen. Aktietorget beslöt ändock att stoppa handeln i Bolagets aktie den 22 september 2016. För mer information se tidigare lämnade pressmeddelanden av Bolaget och Aktietorget.

Som ett led i Bolagets åtgärder beslöt styrelsen den 23 september 2016 att utse Christian Bönnelyche till tillförordnad VD samt entlediga Thomas Lundgren, som då även begärde eget utträde ur styrelsen. Åtgärderna vidtogs delvis för att söka återvinna Aktietorgets och marknadens förtroende för Bolagets informationsgivning. Vidare beslutades om framtagande av ny informationspolicy och Per Olsson anlitades som IR ansvarig.

Efter den 23 september 2016 har diskussionerna med Aktietorget fortsatt. Det har i slutet av föregående vecka kommit till Bolagets kännedom att Aktietorget ställer krav om att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprocess för att en fortsatt notering på Aktietorget ska kunna vara möjlig. Enligt uppgift från Aktietorget är syftet med en ny noteringsprocess att bland annat granska bolagets ledning och styrelsesammansättning samt kapacitet för extern informationsgivning.

Bolaget kan inte annat än dra den slutsatsen att en ny noteringsprocess inte kommer kunna ske under sådana former så att verksamheten i Bolaget på ett negativt sätt inte påverkas. Med hänsyn till detta och de negativa effekter handelsstoppet har för våra aktieägare avser Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att pröva frågan om en alternativ handelsplats för Bolagets aktiehandel.

Extra bolagsstämma
Bolaget kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om alternativ handelsplats för Bolagets aktiehandel, policy avseende konsultavtal med till Bolaget närstående personer, riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare samt val av styrelse. Förslag till ny styrelse kommer innefatta minst en ny oberoende styrelseledamot.
På stämman kommer VD att hålla ett anförande. Vid bolagsstämman kommer även revisorn föredra rapporten för Q3 2016.

Alternativ handelsplats
Det av Aktietorget beslutade handelsstoppet innebär betydande problem för Bolagets aktieägare. Därför har Bolaget inlett ett förberedande arbete med att skapa en alternativ handelsplats för Deltas aktiehandel. Förutsatt att bolagsstämman beslutar om avnotering från Aktietorget och ger styrelsen mandat att söka notering på annan handelsplats, kommer så ske så snart annan handelsplats ger sitt godkännande till handel med aktien.

Tidigarelagd delårsrapport 
För att möta behovet från aktieägarna om information runt Bolagets verksamhet pågår ett intensivt arbete med att färdigställa delårsrapporten Q3 och när Bolaget vet tidpunkten för färdigställandet kommer Bolaget ange ändrat datum för offentliggörande av rapporten.

Handelsstopp
Aktietorget har låtit meddela att handelsstoppet kommer att kvarstå tills vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil +46-73 145 14 41.

Delta Minerals utser ny VD

2016-09-23

Styrelsen har utsett styrelseledamoten Christian Bönnelyche som tillförordnad VD. Han tillträder uppdraget med omedelbar verkan.  

Delta Minerals styrelse har beslutat att med omedelbar verkan entlediga Thomas Lundgren som VD för bolaget. Beslutet är en följd av att det förekommit brister i bolagets informationsgivning. Thomas har även denna dag utträtt ur bolagets styrelse. Thomas kommer i egenskap av konsult stå till bolagets förfogande och bedöms med hänsyn till hans erfarenheter av och kännedom om bolagets verksamhet på Filippinerna som nödvändig för bolagets fortsatta drift. Tills vidare kommer Thomas arvoderas per timme. Bolaget avser inom kort att kalla till extra bolagsstämma, varvid styrelsen kommer lägga fram förslag till beslut om Thomas arvode för tiden därefter och förslag till nyval av oberoende styrelseledamot.
Christian Bönnelyche blev invald som styrelseledamot i oktober 2015. Han har flerårig erfarenhet från oljebranschen genom arbete för Kuwait Petroleum och Svenska Statoil. Han har mångårig erfarenhet inom marknadsföring och försäljning på såväl kundsidan som konsult. Christian har också arbetat inom online gambling, t.ex. Unibet och som media- och reklamkonsult. Christian är VD på spelbolaget Playhippo AB, noterat på AktieTorget, samt driver det egna företaget Consumer Minds inom mobil och digital marknadsföring. Christian är utbildad i marknadsföring från Schartau och RMI Berghs.

Som ett led i att vidta åtgärder till säkerställande av att brister i informationsgivningen inte ska förekomma i framtiden avser bolaget att uppdra åt Per Olsson, IR-konsult, att bistå bolaget vid framtida informationsgivning. Per är mångårig IR-konsult för listade bolag och har bland annat varit VD för Spectra Kapitalförvaltning och IR Bolaget samt varit senior kommunikationskonsult vid Solberg Kommunikation.

Bolaget för en dialog med Aktietorget med anledning av beslutat handelsstopp. Under kommande vecka kommer bolaget sammanträffa med Aktietorget. Enligt uppgift kommer Aktietorget löpande pröva om handel med aktien kan återupptas.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se; mobil + 46-70 268 00 35
Christian Bönnelyche, tf VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se; mobil + 46-76 866 31 61

Information med anledning av AktieTorgets önskan om förtydliganden

2016-09-19

Bolaget har fått önskemål från Aktietorget med begäran om ett antal förtydliganden avseende tidigare av Bolaget lämnad information. Bolaget önskar med anledning av detta framföra följande. 
 
Information beträffande muddring av sand m.m. 
Bolaget har vid tidigare tillfällen lämnat upplysningar att bolaget tar upp sand ur Cagayan-floden. Bolagets avsikt med informationen har varit att förmedla att bolaget på sikt kommer vidta åtgärder med att ta upp sand ur floden, då det ingår i det miljöprojekt som utgör bolagets affärsverksamhet. Detta ingår även i åtagande som bolaget har gentemot filippinsk myndighet. Bolaget har dock inte än faktiskt tagit upp sand ur floden (varken genom muddringverk tillhörande annan eller genom bolagets egen försorg). Den sand som bearbetats har hämtats i befintligt lager av obearbetad sand i anslutning till anläggningen Aparri. Åtagandet att ta upp sand ur floden, som bolaget gjort gentemot filippinsk myndighet, innefattar inte någon skyldighet för bolaget att påbörja arbetet med utvinnande av material ur floden vid någon viss tidpunkt, utan bolaget kan påbörja arbetet med detsamma när bolaget så önskar. 
Bolaget har efter tekniska studier av floden konstaterat att det för arbete med upptagande av sand inte krävs nyttjande av muddringsverk. När arbete med upptagande av sand aktualiseras för bolaget kan såväl muddringsverk som alternativa metoder för upptagande av sand nyttjas för utvinnande av materialet i floden och flodbädden. 
En sådan alternativ muddringsmetod är att hjullastare och/eller grävskopa kan nyttjas för upptagande av råmaterial som ligger nära anläggningen. Nyttjande av den nämnda metoden förutsätter dock kompletterande åtgärder från bolagets sida för att den miljömässiga aspekten i affärsverksamheten ska uppnås. Metoden i sig är dock mycket snabb och kostnadseffektiv. Ytterligare alternativ metod är att pråm, på vilken vakuumpumpar placeras, kan nyttjas för upptagande av sand. Detta förutsätter liksom föregående nämnda metod att muddring sker i närområdet av anläggningen. Den senare nämnda metoden är i förhållande till nyttjande av traditionellt mudderverk mer modern och kostnadseffektiv. Ingen av metoderna har testats av bolaget.
Den sand och det råmaterial som bearbetats av bolaget under testproduktion i testanläggningen Aparri har bolaget erhållit genom avtal med den som är ägare till anläggningen och som givit bolaget tillgång till nyttjandet av anläggningen. Bolagets bearbetning av sand har alltså avsett sand som utgjort lager vid tiden för när bolaget fått tillgång till Aparri.  
 
Information beträffande produktion m.m. 
Bolaget har tidigare meddelat att ett antal avtal ingåtts, som avsett ramavtal och samarbets-/partneravtal. I samband med detta har angivits att leverans påbörjas/sker/planeras. Samtliga de avtal som ingåtts har varit sådana att för fysisk leverans förutsätts att avrop sker av bolagets respektive avtalspart. Med hänsyn till att efterfrågan på järnmalm kraftigt sjönk på världsmarknaden under hösten 2014 och vintern 2014/2015 har de avrop som förväntats i samband med ingående av avtal hösten 2014 skjutits framåt i tiden. Vidare har efterfrågan på sand ännu inte uppnått sådan volym att det varit ekonomiskt försvarbart för bolaget att sätta igång produktion av sand i större skala. Då magnetit, dvs järnmalm, är en biprodukt vid produktion av fyllnadssand har det inte heller varit ekonomiskt försvarbart för bolaget att producera magnetit (järnmalm) i motsvarande mån. Ovanstående är orsaken till att någon kontinuerlig drift ännu inte pågått i anläggningen Aparri. 
Endast ett avrop har skett, vilket skett inom ingånget ramavtal avseende järnmalm med SunGlobe Mining Resources Corporation. Så har blivit fallet under hösten 2015. Bolaget har erhållit förskott för avropet och det avropade materialet ligger redo för upphämtning och leverans när så önskas ske av SunGlobe Mining Resources Corporation.

Information beträffande den filippinska verksamheten 
Bolaget har under hösten 2015 och våren 2016 informerat om att den filippinska verksamheten med dåvarande årstakt skulle motsvara en omsättning för produktionen i storleksordningen 5-7 MSEK och att densamma står på egna ben. Informationen har bl a baserats på ett förskott på avrop (som gjorts i enlighet med ingånget ramavtal), att kostnaderna för den filippinska verksamheten varit låga med hänsyn till att bearbetning av lager kunnat ske (dvs utan kostnader för upptagande av sand), lagrets omfattning och i övrigt utifrån då tillgänglig ekonomisk information från det filippinska dotterbolaget. Vidare har informationen baserats på en kalkyl av framtida resultat av förväntad produktion och utifrån att kostnader för produktionen - i förhållande till försäljning till världsmarknadspris – då skulle komma att täckas. I intervju under våren 2016 har även refererats till att det filippinska bolaget går med vinst. 
Informationen om omsättningen och vinst har dock än så länge inte kommit att förverkligas, då ytterligare avrop ännu inte kommit att ske. När bolaget avgivit ovanstående information har det varit av uppfattningen att omständigheterna varit sådana att bolagets förväntan om att informationen om omsättning och vinst varit befogad, även om denna inte kunnat realiseras utifrån att det avsett en beräkning på årstakt och att det verkliga utfallet avseende omsättning på årstakt inte fullständigt kan bedömas förrän senare. 
Den information som givits har således varit felaktig. Verksamheten har inte uppnått det som angivits i informationen som givits under hösten 2015, våren 2016 och under intervjun. Den räkenskapsinformation som avgivits i delårsrapporter, kommunikéer och årsredovisning har dock varit korrekta. 
 
Information om annons i Dagens Industri den 16 september 2016
Bolaget har i en annons i Dagens Industri den 16 september 2016 givit information som till del överensstämmer med den information som ovan tydliggjorts. Utöver vad som nämnts ovan avseende att material tas upp ur Cagayanfloden kan följande tilläggas avseende informationen i annonsen. Det bolaget avsett med att sanden tas upp utan kostnad avser att materialet i sig inte kostar något, då det ses som miljöarbete eftersom den filippinska myndigheten besparar kostnader för hantering på egen hand. Det faktiska arbetet med upptagandet av sand renderar dock kostnader för bolaget. Vad gäller produktion har bolaget, såsom angivits i annonsen, i anläggningen Aparri bedrivit testproduktion i form av bearbetning av råmaterial. Bolaget har fått tillgång till materialet genom avtal med ägaren till anläggningen Aparri och avsett material som nu nämnde ägare tidigare muddrat ur floden (dvs att produktionen har avsett befintliga lager). 
 
Informationsgivning
Bolaget är medvetet om att den information som givits kan ha missuppfattats. För att  undvika detta i framtiden har bolaget nu påbörjat arbete med framtagande av ny  informationspolicy och rutiner för hur informationsgivning ska ske till säkerställande av detta. 
Bolaget arbetar även vidare med att upprätta svar på Aktietorgets ytterligare frågor.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil + 46-70 268 00 35
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil + 46-70 397 25 24 
---------------------------------------------------------

Delårsrapport april - juni 2016

2016-08-30

Andra kvartalet april till juni

Rörelseresultatet uppgick till -4 490 (-1 175) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4 731 (-1 464) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,02) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,14) SEK
Perioden januari till juni
Rörelseresultatet uppgick till -5 566 (-2 641) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 611 (-2 139) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,03) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,14) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden
Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore 
Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social Responsibilty) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april 2016.
Delta Minerals genomförde en nyemission om 20,1 MSEK under april och maj 2016 som övertecknades med 186%. Totalt har mer än 29 MSEK tecknats.
Bolagstämman beslöt att byta firmanamn till Delta Environmental Projects, men bolaget fortsätter att marknadsföra sig som Delta Minerals. Namnbytet registrerades den 27 juni.
Delta Minerals anläggning i Aparri besöktes av en av Chahayas större potentiella kunder i maj 2016.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget träffade ett samarbetsavtal med Heritance Ptd avseende försäljning till Japan, Korea, Taiwan och Indien.
Delta Minerals tecknade ett MOU med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.

Delta Minerals
Delta Environmental Projects AB, som marknadsför sig internationellt som Delta Minerals är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att utvinning av mineraler och sand i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna.

Bolagets verksamhet
Bolaget har flera gånger fått frågor om mudderverket i anslutning till produktionsanläggningen i Aparri. 
Mudderverket är inte i bolagets ägo. Bolaget har haft möjligheten disponera mudderverket, men har valt att inte göra detta. Skulle behovet uppstå ser styrelsen inga problem att få disponera mudderverket.
Bolaget har flera möjligheter att muddra och få fram råmaterial till produktionsanläggningen; tex vakuumpumpar, utnyttjande av underleverantörer; och därmed uppfylla företagets mål och myndigheternas krav.

Fyllnadsand
Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD och Delta Minerals ingick ett partneravtal i april 2016 för att öka sandvolymerna till cirka 1 miljon ton årligen. Chahaya är ett shipping- och tradingbolag som hanterar båttransporter och försäljning av fyllnadssand till staten Singapore.   
I samband med förhandlingarna framlade Delta Minerals en Master Plan för Chahaya, för att tillförsäkra ovanstående leveranser. Planen beskriver hur Panamax-fartyg lastas utanför Cagayanflodens mynning. Delta Minerals kommer också att lagra sandmaterialet vid flodmynningen nära ankringsplatsen. 
Bolaget har nu förberett utbyggnaden av verksamheten för att leverera 1 miljon ton fyllnadssand per år.  Chahaya presenterar bolagets plan för köpare i Singapore. Anbudsförfrågan för sandleveranser sker kontinuerligt, och vi har nu skickat de första offerterna.
Bolaget har arbetat intensivt för att färdigställa en Master Plan. Mätningar i flodmynningen har genomförts för att planera logistiken i detalj. En ö i flodmynningen har identifierats och kommer att användas för lagring av fyllnadssand i närhet till ankringsområdet för de stora Panamax-båtarna. Ett större område för sandlagring på den östra sidan har också identifierats. Initialt kommer vi att ha något högre kostnader, men allt eftersom logistiken byggs ut blir verksamheten mer kostnadseffektiv.
Delta Minerals är ett av de få bolag i Filippinerna, som har alla nödvändiga tillstånd på plats för utvinning av sand och bolaget är strategiskt placerat på Filippinerna. Även andra länder i regionen har fått upp ögonen för Delta Minerals´ produkter och affärsidé, och vi har stora förhoppningar om att kontakterna med potentiella kunder vidareutvecklas. 
I anslutning till partneravtalet med Chahaya genomförde bolaget en företrädesemission för att tillförsäkra att Delta Minerals är väl finansierat och för att möta den ökade efterfrågan från Chahaya.
Chahaya har bland annat tagit sin största potentiella kund till Aparri för att inspektera verksamheten och vi är mycket nöjda med hur samarbetet fortgår.
Kostnaderna för att påbörja verksamheten har väsentligt reducerats i förhållande till uppskattning bolaget gjorde i oktober 2015. Bland annat för att de initiala muddringskostnaderna reducerats på grund av ett gynnsamt utfall från de batymetriska studierna. Genom att börja med mindre modulära verk har även de initiala kostnaderna sänkts. 
Bolaget har efter periodens utgång träffat ett samarbetsavtal med Heritance Ptd avseende försäljning till Japan, Korea, Taiwan och Indien samt ett MOU med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.
Med hjälp av det distributörsnätverk som vi har byggt upp har vi nu det första offerterna ute hos kunder och väntar med spänning på att de ska accepteras. 

Järnmalm
Järnmalmsproduktionen är beroende av att fyllnadssanden är i full gång. Den nedåtgående trenden för järnmalmspriset har nu vänt och under 2016 har priset stigit kraftigt om än från låga nivåer. 
 
Övriga produkter
Bolagets verksamhet med övriga produkter såsom tegelproduktion, byggmaterial, material och för flodväggsförstärkning sker i en begränsad omfattning då denna produktion är avhängig av att fyllnadsanden produceras. Det bör understrykas att denna verksamhet är begränsad betydelse för bolaget utveckling.

Aktien
Intresset för bolaget har ökat markant och antalet aktieägare har ökat till ca 6 000 stycken. Den stora aktieägarbasen möjliggör ett kraftfullt arbete i Filippinerna.
Socialt- och ekologiskt arbete
Förutom de arbetstillfällen som vi har kunnat bidra med har Delta Minerals hjälpt till att rusta upp en lokal skola. Detta har skett med byggmaterial som bolaget tillverkat. Vi har även kunnat stödja en klinik i Manilla som drivs av den katolska ordern The Dominican Sisters of the Presentation.
I april 2016 tilldelades bolaget pris som Filippinernas bästa CRS projekt (Corporate Social Responsability) av medlemmarna i Nordic Business Council of the Philippines. Priset utdelades av Ms Gina Lopez, som nu är Filippinernas minister för naturresurser. Bolaget är mycket stolt och tacksam att dess insatser värderas på detta sätt och ser ett framtida arbete i denna anda.

Framtid
Det är nu väsentligt att det arbete bolaget har utfört för att skapa ett nätverk av distributörer/samarbetspartners i regionen ger resultat. Vi har ett antal offerter ute och styrelsen hyser goda förhoppningar att dessa kommer bära frukt. 
Bolaget har många möjligheter för att producera sand, både i Aparri (Cagayanfloden) och i övriga floder. Detta kan ske på olika sätt, där pilotanläggningen i Aparri inte är av avgörande. Den har dock varit mycket betydelsefull för att ge produktionserfarenheter och möjliggöra ett säljarbete.  
Samtidigt arbetar också bolaget på att bygga upp verksamheten på andra marknader för att etablera en bredare internationell bas.

Ladda ner hela rapporten här:

Delta Minerals tecknar MOU med Kujacks för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka

2016-07-26

Delta Mineraler tecknar ett MOU (Memorandum of Understanding) med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.

Kujacks är ett Singapore baserat tradingbolag avseende råvaror med lång erfarenhet av t ex sand (för byggnads- och fyllnadsmaterial) i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.

Kujacks har goda kontaktytor i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka och har påbörjat försäljningsarbetet med byggnads- och fyllnadssand för dessa marknader. 

Kujacks har kapacitet att sälja Delta Minerals produkter till dessa marknader. Delta Minerals producerar byggnads- och fyllnadssand.

"Jag är glad att vi nu kan bearbeta dessa nya marknader i Asien. Vi är glada över att nya distributörer har ett stort intresse för våra produkter och Delta Minerals affärsidé", säger CEO Thomas Lundgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se , mobil + 46-70 268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se , mobil + 46-70 397 25 24.

Delta Minerals emission registrerad

2016-06-28

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen, som styrelsen beslutade med stöd av bemyndigande från den extra bolagstämman den 14 oktober 2015.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. 

Sista dag för handel med BTA B 160420 är torsdagen den 30 juni 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är måndagen den 4 juli 2016

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 6 juli 2016.

De 4 000 000 B-aktier som tecknats i övertilldelningsoptionen har också registrerats hos Bolagsverket och dessa kommer att levereras ut till VP-konton under vecka 26. Inga BTAer utfärdas; dessa levereras direkt som aktier. 

De 3 173 894 B-aktier, som tecknats i den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket och även dessa kommer att levereras ut till VP-konton under vecka 26. Inga BTAer utfärdas; dessa levereras direkt som aktier.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 3 821 592 SEK fördelat på 166 156 304 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals tecknar ett samarbetsavtal avseende försäljning till Japan, Korea, Taiwan och Indien

2016-06-08

Delta Minerals tecknar samarbetsavtal avseende försäljning med Heritance Ptd Ltd med Japan, Korea, Taiwan och Indien.

Heritance Pte Ltd är ett Singapore-baserat tradingbolag med lång erfarenhet av råvaror t.ex. sand & grus som säljer och transporterar råvaror.

Heritance Pte Ltd har tillgång till och påbörjat försäljning av Delta Minerals fyllnadssand och byggsand för Japan, Korea, Taiwan och Indien. 

Heritance Ltd har kapacitet för sandtransporter till dessa marknader. 

Delta Minerals producerar fyllnads- och byggsand.

Samarbetsavtalet fastställer villkor och ansvarsfördelning och gäller tills vidare.

"Jag är glad att vi nu kan ägna vår uppmärksamhet för nya marknader i Asien", säger CEO Thomas lundgren.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Christian Bönnelyche säljer större delen av sitt innehav i Delta Minerals

2016-06-07

Christian Bönnelyche, oberoende styrelsemedlem i Delta Minerals AB, säljer större delen av sitt innehav för att uppfylla regelverket.

Efter avyttringarna kommer Christian Bönnelyche Delta Minerals att ha 56 318 Delta B aktier och 149 054 BTA. BTA:erna kommer kort att omvandlas till aktier. Denna avyttring är en följd av att hans initiala investering har stigit så mycket i värde att han måste minska sitt innehav för att uppfylla de begränsningar, som regelverket ställer på oberoende styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Chahaya har förevisat Aparrianläggningen för den första potentiella slutkunden

2016-05-27

Delta Minerals och dess samarbetspartner Chahaya, för sk reclamation sand avseende Singapore, har förevisat anläggningen i Aparri den 24-25 maj för den första potentiella slutkunden. 

Besöket utföll mycket väl och slutkunden, ett av Singapores största byggföretag, var mycket imponerad av Delta Minerals snabba ombyggnation för att uppfylla deras behov. Syftet med besöket var att säkerställa Delta Minerals leveransförmåga.

Slutkunden har tagit del av Delta Minerals sk Masterplan (våren 2016), som presenterades för Chahaya i april inför anbudsprocessen. Den potentiella slutkunden är övertygad om bolagets leveranskapacitet. Den potentiella slutkunden nämnde att Delta Minerals anläggning i Aparri är mer tillförlitlig och bättre organiserad än liknande anläggningar i Sydostasien.

Singapores regering fördelar inköp av sk reclamation sand från länderna i Sydostasien, så att leveranserna är jämt fördelade i regionen. Filippinerna har ökat sin andel av sandleveranserna i regionen och ytterligare ökning förväntas.

Investerare hålls löpande uppdaterade, men bolaget betonar att detta ännu inte är en fast order.

"Detta visar det stora värdet av partneravtalet med Chahaya. Det faktum att de, omgående efter vår överenskommelse, förevisar Aparri för en av sina viktigaste kunder är ett gott tecken på deras stora engagemang för Delta Minerals," säger Thomas Lundgren CEO Delta Minerals.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Delårsrapport januari - mars 2016

2016-05-19

Perioden januari till mars

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467) TSEK 
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -879 (-675) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,61) SEK
 • Emissionen från november/december 2015 på 5,2 MSEK registrerades januari 2016


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore och förbereder nu leveranser.
 • Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social Responsibility) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april 2016
 • Delta Minerals genomförde en nyemission om 18,9 MSEK i april och maj 2016 som övertecknades med 186%
 • Styrelsen genomförde i maj 2016 en riktad emission på 2,2 MSEK.


Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Ladda ner hela rapporten här:

Delta Minerals emission övertecknades med 13,3 MSEK

2016-05-18

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 11 maj tecknades till 183 procent. Bolaget tillförs totalt 17,9 MSEK. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna. 

Styrelsen har beslutat om en riktad emission på ytterligare 2,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som styrelsen beslutade om den 11 april med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015. Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna i emissionen.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 93 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 7 procent, utan stöd av teckningsrätter. Utöver företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption om 2 MSEK. Genom företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen tillförs Delta Minerals cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 2 MSEK.

Aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 22 april 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota, som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras ca 35,8 miljoner aktier och aktiekapitalet ökar med ca 823 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till ca 3,7 MSEK, fördelat på ca 162 miljoner aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en riktad emission om 2,2 MSEK på en kurs av 0,69 kronor. Genom denna emission ökas antalet aktier med ytterligare 3 173 894 aktier och aktiekapitalet ökar med ca 73 TSEK. Den riktade emissionen används för att betala Capensor för emissionsarbete och konsultarvode.

Genom dessa båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till högst 3 821 592 SEK fördelat på högst 166 156 214 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Kallelse till årsstämma

2016-05-12

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 3 juni 2016 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 2 juni 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1.     Öppnande av stämman
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.     Godkännande av dagordningen
7.     VD:s redogörelse för verksamheten
8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.     Beslut:
a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)     om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Beslut om ändring av firma
14.  Beslut om ändring av bolagsordning
15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
16.  Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Aktieägare representerande 37,7 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Thomas Lundgren, Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Ändring av bolagets firma
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Delta Environmental Projects AB och att bolagsordningens § 1 ändras enligt följande.

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).”

Punkt 14 - Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår för att ge styrelsen utrymme att besluta om emissioner med stöd av föreslaget bemyndigande enligt punkt 15 att bolagsordningen vad avser gränserna för aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 19 maj 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 127 185 856 aktier och 183 743 026 röster.

Stockholm i maj 2016
Delta Minerals AB (publ)

Delta Minerals AB offentliggör emissionsmemorandum

2016-04-25

Delta Minerals AB´s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida  www.eminova.se

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 11 april 2016, för att möta ökad kundefterfrågan, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 31 796 464 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 731 318,67 SEK. Emissionen är garanterad till ca 12,5 MSEK av ett garantikonsortium samt genom teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren, vd, och Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra (4) aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) nya B-aktie.
 • Teckningskurs är 0,50 kr per B-aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 25 april till och med den 11 maj 2016, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till och med den 9 maj 2016.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Delta Minerals tecknar partneravtal med Chahaya, Singapore

2016-04-18

Efterfrågan ökar i Singapore för sand avseende landåtervinning, med ursprung från Filippinerna. Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD och Delta Minerals har ingått ett partneravtal för att öka dessa sandvolymer; cirka 1 miljon ton årligen.

Delta Minerals har nyligen lagt fram en Master Plan för Chahaya, för att tillförsäkra leveranser av ca 1 miljon ton per år.

Chahaya är ett shipping och trading bolag kommer att hantera båttransporter och försäljning. Delta Minerals träffade ett MOU med Chahaya 8 april 2015.

Planen beskriver hur Panamax-fartyg kan lastas utanför Cagayanflodens mynning. Delta Minerals kommer också att lagra sandmaterialet vid flodmynningen nära ankringsplatsen. 
Bolaget genomför nu en företrädesemission för att se till att Delta Minerals är väl finansierat och för att svara på den ökade efterfrågan från Chahaya. 

"Jag är mycket glad över att vi har kunnat övertyga Chahaya om vår förmåga och kapacitet. Deras stöd har gjort det möjligt för oss att ta fram en Master Plan, som vi nu kommer att genomföra. Tillsammans blir vi en viktig aktör för Singaporemarknaden.", säger Thomas Lundgren CEO Delta Minerals.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Genomför företrädesemission om 15,9 MSEK för att öka investeringstakten

2016-04-12

Delta Minerals genomför en företrädesemission om ca 15,9 MSEK, varav ca 12,5 MSEK är säkerställt via emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Ökad investeringstakt för att svara mot kundernas behov är orsaken till emissionen.

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 11 april 2016, för att möta ökad kundefterfrågan, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 31 796 464 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 731 318,67 SEK. Emissionen är garanterad till ca 12,5 MSEK av ett garantikonsortium samt genom teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren, vd, och Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkommer bolagets aktieägare, varvid fyra (4), oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) nya B-aktie.
 • Teckningskurs är 0,50 kr per B-aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 april 2016.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2016.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 25 april till och med den 11 maj 2016, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april till och med den 9 maj 2016.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 april 2016 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar.

Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.deltaminerals.sewww.aktietorget.se samt www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals får pris för bästa CSR projekt

2016-04-08

Delta Minerals AB har tilldelats priset för årets bästa CSR Projekt (Corporate Social Responsibility) av Nordic Business Council of the Philippine. 

Motiveringen för att tilldela priset; är Delta Minerals arbete för att undvika översvämningar och öppna upp vattenvägar; vidare att skapa arbetstillfällen i Cagayan framför allt till de minst bemedlade.

”Vi är glada för äran och erkännandet som bolagets verksamhet i Cagayan nu får av internationella branschorganisationer och det visar på styrkan i projektet.”, säger Thomas Lundgren VD Delta Minerals.

CSR eller Corporate Social Responsibility är bolagsarbete att förbättra den sociala situationen där man verkar.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-25

Fjärde kvartalet oktober till december
•    Rörelseresultatet uppgick till -3 075 (-2 641)TSEK 
•    Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 078 (-2 276) TSEK
•    Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK
•    Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,19) SEK

Perioden januari till december
•    Rörelseresultatet uppgick till -6 905 (-7 659) TSEK 
•    Resultatet efter skatt uppgick till -6 560 (-7 294) TSEK
•    Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,10) SEK
•    Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,19) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden
Bolaget levererar nu järnmalm till Kina. Leveransavtal och förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Delta Minerals erhöll i oktober 2015 förskott på första leveransen.
Delta Minerals tecknade avtal avseende försäljning av byggsand fr.o.m oktober 2015
Delta Minerals beslutade att utöka produktionen med tegelmaterial.
Verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.
Delta Minerals genomförde i november en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 706 %
Delta Minerals´ president för det filippinska bolaget och styrelseledamot i den svenska styrelsen, Cornelio Casido förvärvade 2 115 217 A-aktier av Patric Perenius, före detta styrelseledamot. 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Delta Minerals AB har slutfört nyemissionerna som styrelsen beslutade om med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015.

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att driva verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Bolagets verksamhet
Under året har pilotproduktionen i Aparri, Cagayan används för att bygga upp försäljningskanaler. Detta arbete har nu burit frukt och den första betalningen till bolaget avseende försäljning skedde i oktober.

Magnetit
Bolaget har under perioden träffat ett sk.ramavtal med Golden Kingdom Holding (GKH) för försäljning av magnetit till Kina. GKH är ett trading bolag inom råvaror baserat i Singapore.
Detta ramavtal kompletterar bolagets tidigare tecknade avtal med SunGlobe Mining and Resources Corp-oration.
Ett första avrop på magnetit med förskottsbetalning har gjorts med det kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Avtalet är baserat på ett ramavtal på 60.000 ton järnmalm.

Byggsand
Avtal har tecknats med Heritage Resources and Mining Corp. avseende försäljning av byggsand.
Avtalet avser initialt ca 4000ton/månad. Volymerna kan öka under den sk. torra perioden från november till juli.
Produkterna avhämtas direkt från produktionsanläggningen i Aparri och därmed har Delta Minerals inga transportkostnader.
Användningsområden är prefab konstruktioner som balkar för tex den pågående Skyway-anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i Filippinerna.

Tegel
Det flodmaterial som Delta Minerals tar upp ur Cagayanfloden består bland annat av små partiklar s.k. slimes, som måste avskiljas innan sanden kan säljas.
Materialet är mycket lämpligt för tegelproduktion. Ett bolag i södra Filippinerna tillhandahåller utrustning för denna produktion. Tekniken är anpassad för de lokala förutsättningarna. Produktionen uppskattas till ett par tusen ton per månad och lämnar ett verksamt bidrag.
Produktionen har flera fördelar för bolaget: Delta Minerals får intäkter i stället för kostnader för hantering av materialet. Produktionsprocessen är arbetsintensiv och erbjuder arbete för lokalbefolkningen. Slutprodukten är prisvärd och bidrar till förbättrade bostäder i regionen.
Denna verksamhet är led i Delta Minerals´ strävan att hantera allt flodmaterial på ett ändamålsenligt sätt.

Omsättning
Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm), försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt.
Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.
Bolaget arbetar nu framför allt på att konsolidera den påbörjade försäljningen samt att förbereda för leveranser av fyllnadsand under första halvåret 2016 till Chahaya, Singapore.
Intensiva förhandlingar pågår för närvarande för närliggande leveranser av sand.

> Ladda ner hela Bokslutskommunikén som pdf här

För ytterligare information kontakta
Thomas Lundgren VD, tel +46 (0)70-397 25 24

Delta Minerals emission registrerad

2016-01-28

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade om med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. 

Sista dag för handel med BTA B 151116 och BTA B 160105 är onsdagen den 3 februari 2016.
Stoppdag hos Euroclear i båda BTA är fredagen den 5 februari 2016.

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå tisdagen den 9 februari 2016.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

BTA 2 B tas upp till handel

2016-01-08

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 9 december blev som tidigare meddelats övertecknad. Styrelsen beslutade därmed om att utnyttja den aviserade övertilldelningsemissionen omfattande 15 384 615 ytterligare aktier serie B.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 5 november med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015.

Handel med betalda tecknade aktier serie 2 B (BTA 2 B) påbörjas den 11 januari 2016 och pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom de genomförda emissionerna tillförs Delta Minerals cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca.600 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.