Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Pressreleaser 2015

Cagayan floden översvämmad - Delta Minerals anläggning ej påverkad

2015-12-28

För närvarande råder stora översvämningar längs Cagayan-floden. Delta Minerals anläggning har påverkats obetydligt.

Anläggningen som ligger längs floden har inte påverkats i nämnvärd utsträckning. Dessa översvämningar understryker vikten av Delta Minerals´ verksamhet för miljön och ekosystemen samt vikten för Cagayan-provinsen att få Cagayan-floden muddrad.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals emission tecknades till 706%

2015-12-17

Delta Minerals företrädesemission som avslutades den 9 december tecknades till 706 procent. Styrelsen beslutar om en övertilldelningsemission på 2 MSEK. Bolaget tillförs totalt 5,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 5 november med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015. Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 92 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 615 procent, utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Delta Minerals cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca. 600 TSEK.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 19 november 2015. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 24 844 720 aktier och aktiekapitalet ökar med 571 428,56 SEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till 2 571 428,543 SEK, fördelat på 111 801 241 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en övertilldelningsemission om 2 MSEK. Genom denna övertilldelningsemission ökas antalet aktier med 15 384 615 aktier och aktiekapitalet ökar med 353 846,145 SEK.

Genom dess båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca.600 TSEK. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Styrelsen är tacksam för det mycket stora intresse som vida överstiger det förväntade beloppet. Styrelsen överväger hur man ska ta tillvara detta intresse för att påskynda bolagets långsiktiga utveckling som tidigare informerats om under hösten. 

Bolagets verksamhet utvecklas väl och enligt plan.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals president i det filippinska bolaget förvärvar A-aktier

2015-12-11

Delta Minerals president för det filippinska bolaget och styrelseledamot i den svenska styrelsen, Cornelio Casido förvärvar samtliga 2 115 217 A-aktier ägda av Patric Perenius. 

Delta Minerals´ president för det filippinska bolaget och styrelseledamot i den svenska styrelsen, Cornelio Casido har förvärvat 2 115 217 A-aktier av Patric Perenius. Detta motsvarar 2,53 % av kapitaler och 14,8 % av rösterna.

”Jag är mycket nöjd att vi på detta sätt kan behålla kontrollen av bolaget inom styrelsen. Det ger Cornelio Casido en nyckelposition samtidigt som det visar på hans förtroende och engagemang för Delta Minerals ”, säger VD Thomas Lundgren.

För ytterligare information rekommenderar bolaget den uppdaterade videopresentation som finns på bolagets hemsida eller https://youtu.be/xz4tNdogNz4

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Delta Minerals offentliggör emissionsmemorandum

2015-11-20

Delta Minerals AB´s emissionsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida www.eminova.se.

Delta Minerals säljer nu magnetit, byggmaterialsand och tegelprodukter; verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even. Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK för att vidareutveckla bolaget.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.
 • Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

 

Delårsrapport juli - september 2015

2015-11-17

Tredje kvartalet juli till september

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 189 (-1 383)TSE
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 342 (-1 363) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK


Perioden januari till september 

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 830 (-5 018) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 481 (-5 018) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,12) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK


Viktiga händelser under rapportperioden

 • Delta Minerals har tecknat ramavtal med Golden Kingdom Holding Ltd. om att köpa magnetit.
 • Delta Minerals har tecknat avtal avseende försäljning av byggsand fr.o.m oktober 2015
 • Delta Minerals har beslutat att utöka produktionen med tegelmaterial.
 • Verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.
 • Delta Minerals genomför i november en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget levererar nu järnmalm till Kina. Leveransavtal och förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Delta Mineral erhöll i oktober 2015 förskott på första leveransen.

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att driva verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Bolagets verksamhet
Under året har pilotproduktionen i Aparri, Cagayan används för att bygga upp försäljningskanaler. Detta arbete har nu burit frukt och den första betalningen till bolaget avseende försäljning skedde i oktober.

Magnetit
Bolaget har under perioden träffat ett sk.ramavtal med Golden Kingdom Holding (GKH) för försäljning av magnetit till Kina. GKH är ett trading bolag inom råvaror baserat i Singapore.

Detta ramavtal kompletterar bolagets tidigare tecknade avtal med SunGlobe Mining and Resources Corporation.

Efter periodens utgång har ett första avropet på magnetit med förskottsbetalning har gjorts med det kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation. Avtalet är baserat på ett ramavtal på 60.000 ton järnmalm.

Byggsand
Avtal har tecknats med Heritage Resources and Mining Corp. avseende försäljning av byggsand.

Avtalet avser initialt ca 4000 ton/månad. Volymerna kan öka under den sk. torra perioden från november till juli.

Produkterna avhämtas direkt från produktionsanläggningen i Aparri och därmed har Delta Minerals inga transportkostnader.

Användningsområden är prefab konstruktioner som balkar för tex den pågående Skyway-anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i Filippinerna.

Tegel
Det flodmaterial som Delta Minerals tar upp ur Cagayanfloden består bland annat av små partiklar s.k. slimes, som måste avskiljas innan sanden kan säljas.

Materialet är mycket lämpligt för tegelproduktion. Ett bolag i södra Filippinerna tillhandahåller utrustning för denna produktion. Tekniken är anpassad för de lokala förutsättningarna. Produktionen uppskattas till ett par tusen ton per månad och lämnar ett verksamt bidrag.

Produktionen har flera fördelar för bolaget: Delta Minerals får intäkter i stället för kostnader för hantering av materialet. Produktionsprocessen är arbetsintensiv och erbjuder arbete för lokalbefolkningen. Slutprodukten är prisvärd och bidrar till förbättrade bostäder i regionen.

Denna verksamhet är led i Delta Minerals´ strävan att hantera allt flodmaterial på ett ändamålsenligt sätt.

Omsättning
Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm), försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt.

Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.

Bolaget arbetar nu framför allt på att konsolidera den påbörjade försäljningen samt att förbereda för leveranser av fyllnadsand under första halvåret 2016 till Chahaya, Singapore.

Delta Minerals genomför företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlig övertilldelningsemission på 2 MSEK

2015-11-06

Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 5 november 2015, för att vidareutveckla bolaget, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 24 844 720 B-aktier. I det fall emissionen blir övertecknad kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsemission om högst 15 384 615 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 571 428,56 SEK och om övertilldelningen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 353 846,145 SEK. Emissionen är fullt garanterad av Capensor Capital genom emissionsgarantier samt teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren och Håkan Gustafsson som tecknar motsvarande sina andelar.

 • Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.
 • Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 16 november 2015.
 • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2015.
 • Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9 december 2015, genom samtidig betalning.
 • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.
 • Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.


Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar. Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.deltaminerals.se, www.aktietorget.se samt www.eminova.se.

Bolaget tidigarelägger kvartalsrapporten för tredje kvartalet till tisdagen 17 november 2015.

För ytterligare information rekommenderar bolaget den uppdaterade videopresentation som finns på bolagets hemsida eller https://youtu.be/xz4tNdogNz4

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals bedöms nå break-even på Filippinerna

2015-11-03

Delta Minerals säljer nu magnetit, byggmaterialsand och tegelprodukter; verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.

Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm), försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt. Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.

Delta Minerals tecknade tidigare i år ett sk MOU med Chahaya Shipping & Trading för sk. reclamation sand för markfyllnad i Singapore. Dessa leveranser förväntas komma igång under första halvåret 2016.

”Jag är mycket nöjd med att utvecklingen går enligt plan och i vissa fall t.o.m före. Pilotanläggningen i Aparri har nu varit i gång ca ett år och bolaget har fått viktig erfarenhet och vi utvecklar fortsättningsvis våra försäljningskanaler”, säger Thomas Lundgren VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals presenterar utvecklingen för 2015

2015-10-20

Delta Minerals VD i det filippinska bolaget Ing. Cornelio Casido presenterar utvecklingen under det senaste året på ett lyckat investerarmöte hos Capensor. 

Bolaget har utvecklats snabbt till en producerande verksamhet med försäljning.

Den givande presentationen ligger nu ute på; bolagets hemsida www.deltaminerals.se såväl som Youtube( https://youtu.be/xz4tNdogNz4) samt AktieTorget.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24

Filippinska ambassadören i Norden besöker Delta Minerals

2015-10-16

Delta Minerals was visited by the Philippine Ambassador to the Nordic countries Bayani S. Mercado at a lunch on October 16, 2015.

Mr Cornelio Casido, President of Delta Minerals Philippine operations gave a presentation of the latest company development. The presentation was very well received and confirms the important work done by Delta Minerals.

Kommuniké från Delta Minerals extra bolagsstämma

2015-10-16

Delta Minerals har genomfört en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015

Bolagstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag:

Bolagstämman beslöt att upphäva av årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier.

Bolagsstämma beslöt att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 955 000 kronor och högst 7 820 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Cornelio Casido och Christian Bönnelyche valdes till nya ledamöter i styrelsen. Styrelsearvode för nya ledamöter, som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen, föreslås utgå med 75 000 kr årligen i förhållande till kvarvarande mandatperiod.

Presentation på bolagsstämman

På bolagstämman höll VD Thomas Lundgren ett anförande om bolagets verksamhet och planer. Cornelio Casido, bolagets nya styrelseledamot och VD för det filippinska bolaget, gav en uppskattad presentation över bolagets operativa utveckling sedan grundandet 2013.

Bolaget har utvecklats väl! Under 2014 låg fokus framför allt på att få igång pilotproduktionen för att få produktionserfarenheter och skapa en grund för marknadskanaler. Under 2015 har bolaget arbetat på att bygga upp försäljningskanaler. Arbetet har burit frukt och den första inbetalningen för försäljning av magnetit erhölls nyligen. Bolaget har under 2015 kunnat knyta ramavtal med köpare av sand och magnetit. Ramavtalet med Chahaya Ltd. är viktigt för avsättning av fyllnadssand (reclamation sand).

Bolaget har även byggt upp alternativa inkomstkällor, som kompletterar sanden och magnetiten. Byggmaterialproduktion är nära förestående och tegelstensproduktion är nästa produkt; allt i samarbete med Heritage Ltd., ett av Cornelio Casido kontrollerat bolag, som investerar i lokal produktion baserad på Delta Minerals´ material.

Bolaget kunde bekräfta att tidigare uppskattningar av investeringsbehovet för att nå 1,5 Mton väl stämmer. En nyligen genomförd för studie visar på ett totalt investeringbehov på 12 MUSD. Bolaget för ingående diskussioner med internationella banker t.ex Asian Development Bank (ADB) för att lånefinansiera denna utbyggnad och även andra finansiella institut har visat stort intresse. 

Utöver ovanstående långsiktiga finansieringsplan, kommer en kortfristig finansiering för den närmaste tiden att krävas. Denna kommer delvis att finansieras av de intäkter som bolaget nu får, men ytterligare finansiering behövs med ca 1 MUSD. 

Bolaget konstaterade att det är glädjande att verksamheten utvecklats positivt, så att värden skapats för befintliga aktieägare, samtidigt förbättrar bolaget miljön i Cagayanprovinsen och skapar lokala arbetstillfällen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Ladda ner Bolagsstämmokommunikén som pdf:

Delta Minerals presenterar investeringsbudget

2015-10-14

Delta Minerals har slutfört genomförbarhetsstudien för produktionsökning i Cagayan till 1,5 miljoner ton årligen. Genomförbarhetsstudien visar att det behövs 12 MUSD.

Då företaget nu har försäljning av magnetit och sand kan man med detta som underlag slutföra sin genomförbarhetsstudie för en årlig produktion av 1,5 Mton material. Studien omfattar tre ytterligare modulära anläggningar längs floden med ett totalt kapitalbehov av 12 MUSD på tre år.

Kostnaden beräknas till 10 MUSD och ytterligare 2 MUSD rörelsekapital. De 10 MUSD består av tre produktions moduler av om 2,5 MUSD, logistik 4,5 MUSD och 3 MUSD andra kostnader som miljö-studie, tillstånd, licenser och förvärvet av verket i Aparri. Företaget arbetar nu på finansiering av denna utveckling. Under tiden kommer inkomster från pilot produktion och kortfristig finansiering användas för att finansiera insatsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Svenska Delta Minerals börjar leverera järnmalm till Kina

2015-10-01

Delta Minerals AB levererar nu järnmalm till Kina från ett miljöprojekt på Filippinerna. 
Leveransavtal och förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and Resources Corporation baserat på ett ramavtal på 60.000 ton järnmalm.

”Vår affärsmodell har visat sig vara effektiv och leveranserna ska nu gå regelbundet från Filippinerna till både Kina och Singapore. Trots försvagade råvarumarknader under 2015 i Kina, har vi lyckats teckna detta avtal och påbörja leveranserna”, säger Thomas Lundgren, VD Delta Minerals.

”Detta är startskottet för den kommersiella verksamheten i vårt stora miljöprojekt där vi tar upp flodmaterial från Cagayan-floden på Filippinerna och skyddar land och byar mot översvämningar”, fortsätter Thomas Lundgren, VD Delta Minerals”.

Svenska Delta Minerals har möjlighet att sälja alla mineraler och all sand företaget tar upp ur floden och begränsar därmed översvämningar i regionen. Den slutgiltiga betalningen bestäms av marknadspris, halt och volym vid leverans vilket kommer att kommunicera efter leverans.

”Tidigare har ett sk Memorandum of Understanding (MOU) tecknats av Singaporeföretaget CHAHAYA SHIPPING AND TRADING CO avseende 500,000 ton fyllnadssand med leverans preliminärt första delen av 2016, fortsätter Thomas Lundgren. Även Golden Kingdom Holding är en annan köpare i Singapore som är intresserad av sand och magnetit och som vi också tecknat ramavtal med.”, avslutar Thomas Lundgren.

Svenska Delta Minerals AB bildades 2013 och noterades på AktieTorget i juli 2014. I slutet av 2014 påbörjades pilotproduktion i bolagets första anläggning i Cagayanprovinsen i norra Filippinerna. Bolaget har rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna. Företagets mål är att ta upp flodmaterial i norra/ nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand och därmed minska översvämningar samtidigt som man förbättrar vattenvägarna. Cagayan floden innehåller mineraltillgångar på 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3% Fe. Bolaget har tillgång till ytterligare fyra floder i Cagayanprovinsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt företag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Kallelse till extra bolagsstämma

2015-09-16

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 oktober 2015, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 oktober 2015 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 8 oktober 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
Beslut om att upphäva årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Val av styrelse och fastställande av arvode för styrelsen
Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att upphäva årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen. 

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordning
För att möjliggöra ytterligare emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämma beslutar att ändra bolagsordningens § 4 och § 5.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 955 000 kronor och högst 7 820 000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

Punkt 9 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Punkt 10 - Val av styrelse och fastställande av arvode för nya ledamöter
Bolagets huvudaktieägare föreslår att Cornelio Casido och Christian Bönnelyche väljs till nya ledamöter i styrelsen. Styrelsearvode för nya ledamöter som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen föreslås utgå med 75 000 kr årligen i förhållande till kvarvarande mandatperiod.

Tore Hallberg och Patric Perenius avgår som ledamöter och styrelsen kommer efter företagna val att bestå av Cornelio Casido, Christian Bönnelyche, Thomas Lundgren och Håkan Gustafsson (ordförande).

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 8-9 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Kopia av kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 86 956 521 aktier och 143 513 691 röster.

Stockholm i september 2015

Delta Minerals AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner kalllelsen som pdf nedan. 

Delårsrapport april-juni 2015

2015-08-27

Andra kvartalet april till juni 
Rörelseresultatet uppgick till -1 174 (-2 107)TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 465 (-2 107) TSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 (0,32) SEK 

Perioden januari till juni 
Rörelseresultatet uppgick till -2 641 (-3 635) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till -2 138 (-3 654) TSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10) SEK 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 (0,32) SEK 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 
Bolaget har slutit ett ramavtal med Golden Kingdom Holding försäljning av magnetit till Kina och fokus är nu på att påbörja dessa leveranser. 

Delta Minerals 
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand. 

Ladda ner hela rapporten här:

Delta Minerals tecknar ramavtal avseende magnetit

2015-08-27

Delta Minerals har tecknat ramavtal med Golden Kingdom Holding Ltd. om att köpa magnetit.

Golden Kingdom Holding är ett Singapore-baserat tradingbolag inom råvaror. Delta Minerals har levererat ett antal materialprover som godkänts av köparen under andra halvåret och den första leveransen är under planering. Delta Minerals får därmed en partner som köper och transporterar en stor del av våra produkter. Bolaget är verksamt inom råvaror i Kina, Ryssland och Afrika.

Avtalet kan också utvidgas till sand (som fyllnads- och byggmaterial), även här har Golden Kingdom godkänt de materialprover Delta Minerals levererat. Diskussioner om ett fördjupat samarbete som även omfattar leveranser av sand pågår.

”Det är glädjande att Golden Kingdom Holding Ltd. vill köpa magnetit av Delta Minerals, men även andra produkter kan komma i fråga. Detta visar att det finns en god marknad för våra produkter," säger Thomas Lundgren VD Delta Minerals.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Etiketter: delta minerals ab

Delårsrapport januari - mars 2015

2015-05-29

Perioden januari till mars

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,17 SEK


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Minerals tecknar avtal för sand försäljning till Singapore
 • Bolaget avslutade den riktade nyemissionen


Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Aktietorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Ladda ner hela kvartalsrapporten här:

Kulissen AB mer än 10 % av kapitalet - flaggning

2015-05-20

Stockholm, 20 maj, 2015 – Kulissen AB har mer än 10 % av kapitalet

Kulissen AB har totalt 13 350 000 B-aktier i Delta Minerals AB vilket motsvarar 15,4 % av kapitalet och 9,3 % av rösterna i Delta Minerals och har därmed mer än 10 % av ägandet. Bolaget hade tidigare 6 100 000 B-aktier vilket motsvarade 8,0 % av kapitalet och 4,6 % av rösterna. Kulissen AB har tecknat i stället för Margaretha Smith i den nu avslutade riktade emissionen på samma villkor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Den riktade tilläggsemissionen avslutad

2015-05-20

Stockholm, 20 maj, 2014 – Den riktade tilläggsemissionen är nu avslutad. Totalt tecknades 10.943.822 nya aktier av serie B och 2.188.764,4 kronor tillfördes bolaget. Aktiekapitalet ökades med 251.707,906 kronor.

Efter emissionen kommer bolaget att ha 86 956 521 aktier.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Senareläggning kvartalsrapport Q1 2015

2015-05-07

Stockholm 7 maj, 2015 - Kvartalsrapport Q1 publiceras 29 maj 2015

Delta Minerals AB senarelägger publiceringen av kvartalsrapport Q1 2015 till fredagen 29 maj 2015. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Bolagsstämmokommuniké - årstämma

2015-04-22

Stockholm 22 april, 2015 – Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 21 april 2015

Delta Mineral hade den 21 april klockan 13.00 årsstämma på Birger Jarl Conference, Stockholm

Stämman beslöt:

 • att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
 • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
 • Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant.
 • Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Thomas Lundgren, Tore Hallberg, Patric Perenius och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter. Håkan Gustafsson utsågs till styrelsens ordförande.
 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till sammanläggning av aktier med den avvikelsen att § 4 i bolagsordningen inte ändras.

Alla beslut var enhälliga.


För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Etiketter: delta minerals ab, bolagsstämmokommuniké 2015

Delta Minerals tecknar MOU för sand till Singapore

2015-04-21

Singapore, 21 april, 2015 – Delta Minerals tecknar MOU med Chahaya Shipping & Trading Co., Pte Ltd

Delta Minerals har tecknat ett sk Memorandum of Understanding (MOU) med CHAHAYA SHIPPING AND TRADING CO. PTY LTD om inledningsvis försäljning av 500 000 ton sand per år och med en målsättning att nå 1,5 miljoner ton per år.  Leveranser kommer att påbörjas, så snart vissa logistikfrågor lösts, till exempel lastning och ankring.

Chahaya Shipping & Trading Co., Pte Ltd är en av de två stora importörerna av sand till Singapore.

Detta MOU reglerar bland annat kvalitét, volymer och priser.

”Jag är mycket nöjd med detta strategiskt viktiga MOU med Chahaya, som en viktig köpare till Singapore. Flodmaterialet är av god kvalitét och motsvarar de höga kraven i Singapore. Nu behöver vissa logistikfrågor lösas för båttransporterna. Detta avtal kommer även att underlätta finansieringen av en expansion,” säger VD Thomas Lundgren.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals Annual Report in English

2015-04-17

Stockholm, April 17, 2015 – The translation of the annual report of Delta Minerals is available on the homepage of Delta Minerals AB (www.deltaminerals.se) and Aktietorget (www.aktietorget.se).

Delta Minerals project in the Philippines
In large river basins occurs frequently flooding, especially during monsoon season, which seriously impact the population in these areas with fatal accidents and large property damages due to the eroded and accumulated sand. By removing excess sand Delta Minerals activities are contributing to important environmental and social activities. The magnetite is extracted from the sand and sold to the steel industry.

For further information please contact
Hakan Gustafsson, Chairman, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobile +46 70-268 00 35
Thomas Lundgren, CEO, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobile +46 70-397 25 24

Etiketter: delta minerals ab, årsredovisning 2014

Årsredovisning samt handlingar till årsstämma

2015-04-02

Stockholm 2 april 2015 – Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, inför årstämma den 21 april 2015, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Kallelse Årsstämma

2015-03-23

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 21 april 2015, klockan 13.00
på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2015, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 16 april 2015 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 15 april 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 B. Ärenden på stämman

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Godkännande av dagordningen

7.     VD:s redogörelse för verksamheten

8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9.     Beslut:

a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

11.  Val av styrelse

12.  Val av revisor

13.  Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

15.  Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare representerande 45.8 % procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Thomas Lundgren, Tore Hallberg, Patric Perenius med Håkan Gustafsson som ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar genomföra en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 10:1 innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Det föreslås att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) kommer att från större ägare i Bolaget vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier.

Styrelsen föreslår för att möjliggöra sammanläggningen och i övrigt ge styrelsen utrymme att besluta om emissioner med stöd av föreslaget bemyndigande enligt punkt 14 att bolagsordningen vad avser gränserna för aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 725 000 kronor och högst 6 900 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.”

Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, från och med den 2 april 2015. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 79 706 521 aktier och 136 263 691 röster.

Stockholm i mars 2015
Delta Minerals AB (publ)

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

2015-02-19

Fjärde kvartalet oktober - december
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2 640 885 SEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden oktober-december till -2 275 988 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,19 SEK

Perioden januari till december
• Rörelseresultatet uppgick till -7 659 120 SEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -7 294 197 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,19 SEKViktiga händelser under året
• Bolaget har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget 14 515 961 SEK efter emissionskostnader under året.
• Bolaget har tecknat avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar
• Bra resultat från den geologiska studien i Vigan
• Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli
• Bolaget träffade slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan
• Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Aparrianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3% Fe.
• Bolaget öppnar försäljningsbolag i Singapore
• Bolagets processanläggning klar för produktion i september
• Bolaget tecknar försäljningsavtal för 60 000 ton magnetit
• Bolaget tecknar avtal för att undersöka Buguey Lagoon
• Tecknings TO1B avslutades under fjärde kvartalet. Totalt tecknades 90,3 % vilket motsvarande 3 197 014 kronor
• I december beslutade Delta Minerals styrelse om riktad nyemission på 2 188 764 kronor

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Aktietorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Framtidsutsikter
Delta Minerals har utvecklas bra under 2014. Vi har fått goda resultat i Filippinerna från de undersökningar vi har gjort och knutit upp nya områden för att utvinna material. Vi har slutit ett samarbetsavtal med Nova International och på ett tidigt stadium kommit över en produktionsanläggning. Detta har medfört att vi kunnat påbörja marknadsföringen av våra produkter och tecknat ett ramavtal på 60 000 ton magnetit. Syftet med pilotproduktionen är att få produktionserfarenhet, påbörja marknadsföringen av bolagets produkter, verifiera att våra tillstånd är på plats. Normalt uppstår produktionsproblem vid en produktionsstart, men vi har kommit igång väl under en kort tid. Införsäljningen av sand tar längre tid vilket är att förvänta. Vi arbetar med logistiken för att hantera de stora båtar (Panamax) som behövs för en lönsam försäljning av sand.
Vi har börjat planera för utbyggnaden av Delta Minerals verksamhet och vi förhandlar för finansiering av produktionsutvidgningen. 

Händelser efter rapportperiodens slut
Efter periodens utgång har bolaget bekräftat att de privatpersoner som investerat under 2014 är berättigade till investeraravdrag. 

Ladda ner hela bokslutskommunikén som pdf nedan:

Delta Minerals uppfyller villkoren för investeraravdrag 2014

2015-01-22

Stockholm, 22 januari, 2015 – Delta Minerals gör bedömningen att villkoren för investeraravdrag för året 2014 är uppfyllda.

Fysiska personer som investerat i bolaget 1 december 2013 – 31 december 2014 kan dra av 50 % av investerat belopp. Avdrag medges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

Delta Minerals kommer att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket på de som har deltagit i emissioner under denna tid. Det är sedan upp till den enskilda investeraren att utnyttja avdraget. Bolaget kan inte lämna kontrolluppgifter på de som har förvaltarregistrerat sina aktier men möjligheten finns även för dessa personer att begära avdrag i sin deklaration. Vissa villkor är dock förenade med avdraget, till exempel måste man behålla aktierna under 5 år för att inte tvingas återföra avdraget.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att läsa på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/investeraravdrag

Observera att det är endast de som köpt aktier i emissioner som kan utnyttja avdraget. Det är ej tillämpbart om man köpt aktier via Aktietorget.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.