Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Pressreleaser 2014

Teckning TO1B 2:a perioden avslutad - Styrelsen har beslutat om riktad tilläggsemission

2014-12-12

Stockholm, 12 december, 2014 – Teckning för 2:a perioden av TO1B är avslutad varvid 12 829 367  aktier tecknades och Bolaget tillfördes 2 565 873 kronor. I samband med denna option har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission om 11 987 301 aktier, som tillför Bolaget 2 397 460  kronor.

Teckningen för 2:a perioden av TO1B är avslutad och 12 829 367 aktier tecknades med stöd av TO1B i 2:a perioden. Detta motsvarar 73,31 % av totalt emitterade teckningsoptioner och Bolaget kommer att tillföras 2 565 873 kronor.

Totalt utnyttjades 90,31 % av samtliga utställda optioner och bolaget tillfördes
totalt 3 220 363 kronor i TO1B.

I samband med denna option har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission på samma villkor som 2:a perioden dvs. 0,20 kronor per aktie till ett fåtal på förhand vidtalade investerare omfattande 11 987 301 aktier. Denna emission riktades till Margaretha Smith, Montana Sweden AB, Alfanet Innovation AB, Mikael Rosencrantz, Per Nilsson samt Patric Sjölund och kommer att tillföra Bolaget 2 397 460  kronor.

De tecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket snarast. Efter registreringen kommer bolaget att ha 88 000 000 aktier.

”Denna finansiering gör det möjligt att avsluta uppbyggnaden i Appari och vi räknar med att den ska räcka för att generera ett kassaflöde. Jag är mycket nöjd att vi på denna korta tid kan få en produktion som finansierar Bolaget,” säger Thomas Lundgren VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Företagspresentation i Stockholm

2014-12-02

Stockholm 2 dec 2014 - I syfte att informera aktiemarknaden om hur verksamheten utvecklas kommer ledningen i Delta Minerals att presentera sig på det Finansevent som anordnas i Stockholm den 11 december 2014.

Delta Minerals kommer att presenteras av Thomas Lundgren, VD Delta Minerals.

Plats Scandic Anglais Hotell i Stockholm, 1 trappa upp, Konferensavdelningen
Datum Torsdagen den 11 december 2014
Tid Kl 18.00 – ca 21.00 (Delta Minerals presenteras ca kl 18.45)

Obligatorisk föranmälan senast den 10 december till stockholm@finansevent.se

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals tecknar avtal för att undersöka Buguey Lagoon

2014-11-24

Manilla, 24 November, 2014 - Delta Minerals har avtalat med borgmästaren för Buguey Lagoon för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand & grus i Buguey Lagoon. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett produktionsavtal och således förbättra den naturliga livsmiljön för bräcktvattenarter. Lagunen har länge ansamlat mineraler såsom magnetit.

Företaget har tecknat ett första avtal för att undersöka Buguey Lagoon, som skall följs av ett slutlig avtal.

Buguey Lagoon omfattar ca 994 hektar och sträcker sig 17 km. Den är vattenförsörjning för cirka 1500 hektar av bräcktvattendammar. Dessa är områden för kustnära byar och ett mångsidigt fiske och jordbruk av kommersiell betydelse. Inkommande havsvatten under högvatten kan inte nå området på grund av förslamning. Detta leder till färskt saltvatten kan inte komma in i lagunen och påverkar allvarligt arter beroende av bräckt vatten.

I området finns cirka 24 arter av fisk, 3 arter av räkor, 1 tång art av kommersiell betydelse, 6 arter av blötdjur, 3 arter av lera krabba och är habitat 8 familjer av mangrove med 18 arter, alla beroende av bräckvatten.

"Buguey Lagoon är ett utmärkt exempel för företagets strategi att kombinera ekologiskt och socialt arbete med kommersiell verksamhet, för att bevara natur och hjälpa samhällen påverkade av flodslam. Vi hoppas på ett gott utfall för det här projektet så att vi kan utföra arbetet. Vi planerar inledande undersökningarna i Buguey Lagoon så snart som möjligt”, säger Thomas Lundgren, CEO.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals säljer 60 000 ton magnetit under 2015

2014-11-18

Manilla, 18 november, 2014 – Delta Minerals tecknar avtal för försäljning av det första 60 000 ton magnetit (järnmalm) producerat i Aparrianläggningen. Leveranserna påbörjas omgående. 

Delta Minerals har tecknat ett ramavtal med SUNGLOBE MINING and RESOURCES CORPORATION om försäljning av 60 000 ton magnetit. De första leveranserna påbörjas omgående med målsättning att den totala volymen levereras under 2015.

Försäljningen sker i avrop om cirka 5 000 ton baserat på världsmarknadspriset för magnetit med sedvanliga tillägg/avdrag.

”Efter ett nyligen genomfört besök på anläggningen som just nu trimmas in gläder jag mig mycket att vi redan nu kan börja sälja det material vi producerar och vi förväntar oss full produktion i slutet på detta år. Vi räknar med att genomföra denna order under 2015.” säger VD Thomas Lundgren.

Delta Minerals projekt i Filippinerna 
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

Delta Minerals AB har utvecklats väl under den tid bolaget varit verksam.  Vi har visat på ekonomiskt lönsamma utvinningsnivåer av mineraler i de floder, som vi är intresserade av. Vi har utökat våra undersökningsområden, som nu inkluderar Cagayan provinsen i norra Filippinerna. Vi har knutit ett avtal med NOVA; en koreansk grupp för att operera deras anläggning i Appari, i Cagayan provinsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Teckningskurs för TO1B andra perioden fastställd

2014-11-13

Stockholm, 13 november, 2014 – Teckningskurs för den andra perioden av TO1B är 0,20 SEK per aktie.

En teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 14/11 - 28 /11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor.

För den andra perioden innebär det en teckningskurs på 0,20 kronor per aktie.

Ytterligare information finns på Delta Minerals, Aktietorget och Eminovas hemsidor.

Delta Minerals projekt i Filippinerna 
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

Delta Minerals AB har utvecklats väl under den tid bolaget varit verksam. Vi har visat på ekonomiskt lönsamma utvinningsnivåer av mineraler i de floder, som vi är intresserade av. Vi har utökat våra undersökningsområden, som nu inkluderar Cagayan provinsen i norra Filippinerna. Vi har knutit ett avtal med NOVA; en koreansk grupp för att operera deras anläggning i Appari, i Cagayan provinsen. Nu ska vi visa, att vi kan åstadkomma ett positivt affärsupplägg.

Delta Minerals Delårsrapport juli-sept 2014

2014-11-13

Detta är bolagets första delårsredogörelse tredje kvartalet. Vissa jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Tredje kvartalet juli - september

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 SEK
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 383 537  SEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden juli-september till -1 363 737 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Perioden januari till september

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 018 235 SEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -5 018 209 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Viktiga händelser under perioden

·       Bolaget har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget 8 842 705 SEK under perioden

·       Bolaget har tecknat avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar

·       Bra resultat från den geologiska studien i Vigan

·       Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan

·       Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli

·       Bolaget träffade slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan

·       Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

·       Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore

·       Delta Minerals processanläggning blev klar för testproduktion i mitten på september

Händelser efter rapportperiodens utgång

·       Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. Totalt tecknades 2 974 957 aktier

·       Delta Minerals´ anrikningsverk i Appari, Cagayan uppnår planerad kapacitet.

Ladda ner full > Q3 kvartalsrapport här

Uppdatering gällande inkörning av Delta Minerals´ anrikningsverk

2014-10-21

Manilla, 21 oktober 2014 – Delta Minerals anrikningsverk i Appari, Cagayan har uppnått planerad kapacitet.

Delta Minerals kör för närvarande in den nyligen ombyggda anläggningen i Appari, Cagayan.
Under oktober har anrikningsverket periodvis uppnått den planerade produktionsnivån, men ännu ej i kontinuerlig drift. Arbetet, med att säkerställa långsiktig hög produktionsnivå pågår för närvarande och vi förväntar oss att detta kommer att ske under de närmaste månaderna.

Teckning för TO1B första perioden avslutad

2014-10-07

Stockholm, 7 oktober, 2014 – Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. 

Totalt tecknades 2 974 957 B-aktier med stöd av TO1B. Detta motsvarar 16,95% av totalt emitterade teckningsoptioner och bolaget tillfördes 654 490,54 kronor.

De tecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket snarast. Efter registreringen kommer bolaget att ha 63 183 332 aktier.

För de återstående 14 575 163 optionerna gäller att en teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 4/11 - 28/11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjande-perioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor.

Teckningskurs för TO1B första perioden fastställd 

2014-09-16

Stockholm, 15 september, 2014 – Teckningskurs för den första perioden av TO1B är 0,22 SEK per aktie. 

En teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 16/9 - 30/9 2014 eller 4/11 - 28 /11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kurs- statistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor. 

För den första perioden innebär det en teckningskurs på 0,22 kronor per aktie. 

Teckningssedel och ytterligare information finns på Delta Minerals, Aktietorget och Eminovas hemsidor. 

Delta Minerals projekt i Filippinerna 
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin. 

Delta Minerals AB har utvecklats väl under den tid bolaget varit verksam. Vi har visat på ekonomiskt lönsamma utvinningsnivåer av mineraler i de floder, som vi är intresserade av. Vi har utökat våra undersökningsområden, som nu inkluderar Cagayan provinsen i norra Filippinerna. Vi har knutit ett avtal med NOVA; en koreansk grupp för att operera deras anläggning i Appari, i Cagayan provinsen. Nu ska vi visa, att vi kan åstadkomma ett positivt affärsupplägg. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals processanläggning klar för produktion 

2014-09-12

Manila, 12 september, 2014 – NOVA anläggningen (nu DELTA) är klar för produktion. All utrustning från NOVA har testats och anläggningen är nu efter smärre justeringar/reparationer operativ.

De nya hydrocyklonerna med motsvarande slurry pumpar för den uppblandade flodsanden har installerats. De cykloner som kompletterats av Delta Minerals är avsedda för att vidareförädla flodsanden för att uppfylla singaporemarknadens krav.

Delta Mineral kommer inom kort att testa processanläggningen med flodmaterial och vi är angelägna att se resultatet av dessa tester. Inkörningsperioden är svår att tidsuppskatta men bolaget kommer att informera allt eftersom resultat framkommer.

Vi är glada att anläggningen är färdigställd som planerat och Delta Minerals kommer att inviga DELTA anläggningen lördagen den 20 september.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore

2014-08-27

Stockholm, 27 augusti, 2014 – Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore för att underlätta försäljningen.

Styrelsen i Delta Minerals AB har beslutat att starta ett försäljningsbolag i Singapore för att underlätta försäljningen. Detta bolag gör det möjligt att arbeta närmare våra kunder i Sydostasien och optimera kassaflödena. Bolaget i Singapore kommer att bildas under hösten och kort därpå bli operationellt.

Delta Minerals Delårsrapport april-juni 2014

2014-08-20

Delta Minerals: Delårsrapport april-juni 2014
Detta är bolagets första kvartalsrapport. Några jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Andra kvartalet april till juni
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 0 SEK
• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 107 313 SEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden april-juni till -2 107 298 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,32 SEK

Perioden januari till juni
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3 634 698 SEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 654 472 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,32 SEK

Viktiga händelser under perioden
• Bolaget genomförde två nyemissioner som tillförde bolaget 10 401 814 SEK
• Bolaget tecknade avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar
• Bra resultat från den geologiska studien i Vigan
• Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan
• Bolaget tecknade ett LOI med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan

Händelser efter rapportperiodens utgång
• Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli
• Bolaget träffar slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan
• Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Bolagets verksamhet under perioden

Cagayan provinsen

Avtal med Cagayan provinsen
Bolaget har avtalat med guvernören i Cagayan provinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayan floden. Cagayan floden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Avtalet ger rätt att undersöka Cagayan floden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget har påbörjat undersökningar i lämpliga områden.

Cagayan floden är Filippinernas största flod och belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27 281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyan kanalen i Aparri, Cagayan. Cagayan floden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens transportkapacitet. Även om det inte finns tyfoner i provinsen Cagayan översvämmas den när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayan floden och dess bifloder är uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt de byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayan floden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

Bolaget får synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayan floden är större än Abra floden i Vigan området och vi tror detta/dessa projekt kommer att lämna ett viktigt bidrag till bolaget i framtiden.

Första resultat från Cagayan provinsen
Delta Minerals har fått det första resultatet från Cagayan provinsen. Proverna är alltför få för att genomföra malmberäkningar, men de är en bra indikator för det framtida arbetet. Resultaten är positiva och ger god anledning till ytterligare utredning.

Sammanfattning av resultaten på olika provplatser
Nr 3, Cagayan floden, Appari, Fe 4,92 %
Nr 4, Cagayan floden, Appari, Fe 4,82 %
Delta A, Cagayan floden, Magapit, Fe 6,94 %
Delta B, Cagayan floden, Gattaran, Fe 7,94 %
Delta C, Cagayan floden, Alcala, Fe 6,62 %

Fe, dvs järninnehållet analyserades av CCMI Filippinerna, INC. i Manila. Analysen var genomförd genom volymetri. Proven togs från test gropar 1 x 1 m bred och 5 meter djup.

Bolaget tecknar avtal med Nova International
Bolaget har tecknat ett slutgiltigt avtal med Nova International, ett koreanskt företag för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayan floden.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. Delta Minerals kommer att bygga om anläggningen enligt Delta Processen. Avtalet möjliggör för bolaget att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Delta Minerals har kommit överens med Nova om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50% av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen. Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga. Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt. Den Delta Process som utvecklas på denna produktionsanläggning kommer också att användas på ytterligare produktionsanläggningar.

Delta Minerals har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Beräkning mineraltillgångar:
Se tabell i bifogat dokument

Vigan området
Bra resultat från geologiska studien i Vigan

De första resultaten från analyserna i Abrafloden i Vigan området kom in under perioden. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden var 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje med och tom något bättre än tidigare antaganden.

Testresultaten analyserades från representativa testhål och borrprover från ett rutnät av 50 x 50 meter. Proverna analyserades i CCMI Filippinerna, Inc. Laboratorier i Manilla.

Undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien användes för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar antagandet om totala resurser/volymer som har beräknats.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen. Även om arbetet i Cagayan för närvarande är mycket framgångsrikt kommer bolaget fortsätta sitt arbete i Vigan området för att ha alternativa områden och för att materialet i Vigan är av hög klass.

Framtidsutsikter
De framgångsrika förhandlingarna i Cagayan möjliggör produktion av magnetit och sand under hösten. Det är nu av vikt att bolaget kan knyta upp attraktiva och långsiktiga kunder. När detta är fallet kan bolaget duplicera den process vi utvecklar i Cagayan för att öka produktionen med fler produktionsanläggningar.

Bolagets närmaste steg är att bygga upp produktion, logistisk, anställa personal samt också bygga upp en bolagsfinansiell struktur för full produktion.

Delta Minerals redovisar mineraltillgångar

2014-08-12

Stockholm, 12 augusti, 2014 – Delta Minerals har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Beräkning mineraltillgångar:

Stock pile:          200.000 MT                                 Halt 5% Fe

Kända:               520.000 MT                                 Halt 3% Fe

Indikerade:         2.000.000.000 MT                      Halt 3% Fe

Totalt:                 2.000.720.000 MT                      Halt 3% Fe

 
Resultatet ovan beräknades enligt PMRC standard för malmreserver och mineraltillgångar. De redovisade halterna inkluderar utspädning. Resultaten har verifierats av Mr. Cornelio Casido kvalificerad person (QP).

Delta Minerals projekt i Filippinerna

I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett onoterat publikt svenskt aktiebolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Delta Minerals har tecknat avtal för processanläggning i Cagayan

2014-08-11

Stockholm, 11 augusti 2014 – Delta Minerals har tecknat avtal med Nova International, ett koreanskt företag, för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayanfloden. Denna förväntas bli slutförd i början av augusti. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. En optimal process för utvinningen av mineraler med mera ur sanden kommer att utvecklas på denna produktionsanläggning, under namnet Delta Process. Samma process kommer att användas som standard på Delta Minerals framtida produktionsanläggningar.

Avtalet ger bolaget en möjlighet att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet.

Delta Minerals har överenskommit med Nova International om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer att offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50 % av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen.

Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga.

Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt.

Informationsmöte tisdag 12 augusti 2014
Avtalet med Nova International innebär stora förändringar och möjligheter. Därför kommer Delta Minerals att hålla ett informationsmöte tisdagen den 12 augusti kl 10.00 på Hotell Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Cornelio Casido, President Delta Minerals Global Pacific Inc. och företrädare för Nova International deltar och svarar på frågor.

Lunch serveras efter informationsmötet. Registrera dig för evenemanget på Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals tecknar ”Letter of Intent” för processanläggning i Cagayan

2014-07-25

Stockholm, 25 juli 2014 – Delta Minerals har tecknat ett ”Letter of Intent” med Nova International, ett koreanskt företag, för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayanfloden. Detta ”Letter of Intent” övergår i ett slutligt avtal efter en godkänd Due Diligence Process, som för närvarande pågår. Denna förväntas bli slutförd i början av augusti. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. En optimal process för utvinningen av mineraler med mera ur sanden kommer att utvecklas på denna produktionsanläggning, under namnet Delta Process. Samma process kommer att användas som standard på Delta Minerals framtida produktionsanläggningar.

Avtalet ger bolaget en möjlighet att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet.

Delta Minerals har överenskommit med Nova International om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer att offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50 % av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen.

Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga.

Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt.

Informationsmöte tisdag 12 augusti 2014
Avtalet med Nova International innebär stora förändringar och möjligheter. Därför kommer Delta Minerals att hålla ett informationsmöte tisdagen den 12 augusti kl 10.00 på Hotell Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Cornelio Casido, President Delta Minerals Global Pacific Inc. och företrädare för Nova International deltar och svarar på frågor.

Lunch serveras efter informationsmötet. Registrera dig för evenemanget på Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals emission avslutad

2014-07-17

Stockholm, 17 juli, 2014 – Delta Minerals emission har avslutats och registrerats hos Bolagsverket.

Delta Minerals emission från juni har registrerats hos Bolagsverket. De utgivna Betalda Tecknade Units (BTU B) kommer per den 24 juli 2014 omvandlas till ordinarie aktier serie B och teckningsrätter TO1B. 

Totalt emitterades 17 550 120 aktier serie B samt 17 550 120 teckningsoptioner av serie 1 B till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie, varav 14 134 237 aktier och 14 134 237 teckningsoptioner tecknades genom kontant betalning och 3 415 883 aktier och 3 415 883 teckningsoptioner tecknades genom kvittning av fordran. Totalt tecknades 82 % av de erbjudna aktierna. 

Bolaget har efter genomförd nyemission totalt 60 208 375 aktier utestående, varav 6 284 130 aktier serie A samt 53 924 245 aktier serie B. 

Bolagets aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 1 384 792 SEK. 

Emissionskostnaderna uppgår totalt till cirka 1,52 MSEK, varav 840 KSEK är ersättning till garanter. 

Utfall av Delta Minerals nyemission

2014-06-30

Stockholm, 30 juni, 2014 – Styrelsen i Delta Minerals fattade den 19 maj, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om nyemission av högst 21 329 127 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskurs om 0,40 kr per unit, innebar att bolaget skulle tillföras 8 531 651 kr vid full teckning. Emissionen är nu avslutad och totalt tecknades 17 500 000 units, motsvarande 7 MSEK, varav 1 949 968 SEK tecknades med företräde, 3 115 543 SEK utan företräde samt 1 934 489 SEK av garanter. Den teckningsoptions som inkluderats i emissionen löper till den 30 november 2014 och kan som högst inbringa 8 750 000 SEK.

”Vi är nöjda över att emissionen slutförts tillfredsställande och att bolagets aktie nu noteras på AktieTorget, samtidigt som arbetet med att ta Delta Minerals till produktionsfasen nu påbörjas”, säger Thomas Lundgren, VD.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I stora flodområden uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlats. Genom att bortföra överflödig sand innebär Delta Minerals verksamhet en viktig miljö- och samhällsinsats.  Från sanden separeras magnetit som säljs till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Uppmuntrande provresultat från Cagayanprovinsen

2014-06-17

Stockholm den 17 juni 2014 – De första resultaten från Delta Minerals provtagningar i Cagayanfloden är uppmuntrande. I de fem prover som genomförts uppgår järnhalten till mellan 4,92 - 7,94 %. 

Proverna är alltför få för att genomföra malmberäkningar, men de är en bra indikator inför framtida arbetet. Resultaten är positiva och kommer att motivera ytterligare utredning. 
Fe, dvs järninnehållet analyserades av CCMI Filippinerna, INC. i Manila. Analysen var genomförd genom volymetri. Proven togs från test gropar 1 x 1 m bred och 5 meter djup.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN PÅ OLIKA PROVPLATSER               

Prov Läge Plats Provins % Fe
Nr 3 Cagayanfloden Aparri+ Cagayan 4,92
Nr 4 Cagayanfloden Aparri- Cagayan 4,82
Delta A Cagayanfloden Magapit Cagayan 6,94
Delta B Cagayanfloden Gattaran Cagayan 7,94
Delta C Cagayanfloden Alcala Cagayan 6,62


För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Företagspresentation i Stockholm 3 juni

2014-06-02

Stockholm 2 juni 2014 – Delta Minerals AB genomför just nu en nyemission med teckningstid 2-19 juni. I syfte att informera aktiemarknaden om emissionen och verksamhetens utveckling kommer ledningen i Delta Minerals AB att presentera sig på den investeringskväll som anordnas av Eminova Fondkommission och Axier Equities. Delta Minerals är ett av flera bolag från AktieTorget som deltar i presentationerna.

Delta Minerals kommer att presenteras ca kl 17-17.30 av Håkan Gustafsson, styrelseordförande.

Tid: Tisdagen den 3 juni, kl 16-20
Plats: Scandic Anglais Hotell, Stockholm, 1 tr konferensavd
Obligatorisk föranmälan till stockholm@finansevent.se

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Offentliggörande - Delta Minerals AB anslutningsmemorandum

2014-06-02

Stockholm 2 juni 2014 – Delta Minerals AB´s anslutningsmemorandum finns tillgängligt såväl på bolagets hemsida www.deltaminerals.se som på AktieTorgets hemsida  www.aktietorget.se samt Eminovas hemsida www.eminova.se.

De senaste geologiska studierna i Vigan har fallit väl ut och för att förbereda för en pilotproduktion har styrelsen för Delta Minerals AB (publ) den 19 maj 2014 beslutat om nyemission av högst 21 329 128 aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillför bolaget 8 531 650 kronor vid full teckning. Därutöver kan den utställda optionen inbringa ytterligare kapital.

 • Rätt att teckna units av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett aktieslag. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, vardera bestående av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 1 (TO1B).
 • Emissionen är garanterad till 7 miljoner kronor.
 • Teckningskursen är 0,40 kronor per unit.
 • En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske den 30 september eller den 30 november 2014. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent av den på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i bolaget under 20 handelsdagar upp till respektive dag för aktieteckning.
 • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juni 2014 till och med den 19 juni 2014.
 • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

AktieTorget har godkänt Delta Minerals AB för notering

2014-05-30

Stockholm 30 maj 2014 – AktieTorget har godkänt Delta Minerals aktie för notering på AktieTorget. Första handelsdag för bolagets aktie är planerad till den 28 juli 2014.

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

I de floder där bolaget är verksamt, uppstår med jämna mellanrum översvämningar på grund av den ansamlade eroderade sanden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador. Det är därför av stor betydelse att överflödig sand transporteras bort så att vattenflödena regleras även under monsunperioden.

Aktien har ISIN-kod: SE0005620051 kommer att handlas under kortnamnet DEMI.

Delta Minerals AB nyemission med teckningstid 2 – 19 juni påbörjas nu på måndag. För ytterligare information se pressmeddelande 20 juni 2014.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Styrelsen för Delta Minerals AB beslutar om nyemission

2014-05-20

Stockholm 20 maj 2014 – Då de senaste geologiska studierna i Vigan har fallit väl ut och för att förbereda för en pilotproduktion har styrelsen för Delta Minerals AB (publ) den 19 maj 2014 beslutat om nyemission av högst 21 329 128 aktier och teckningsoptioner (units av serie B).  Emissionen tillför bolaget 8 531 650 kronor vid full teckning, därutöver kan den utställda optionen inbringa ytterligare kapital. 

Rätt att teckna units av serie B ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 1 uniträtt erhålls för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett aktieslag. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, vardera bestående av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 1 (TO1B).

 • Teckningskursen är 0,40 kronor per unit.
 • En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske den 30 september eller den 30 november 2014. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent av den på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i bolaget under 20 handelsdagar upp till respektive dag för aktieteckning.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 28 maj 2014.
 • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juni 2014 till och med den 19 juni 2014.
 • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid.
 • Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 13 juni 2014.
 • Ett fullständigt memorandum med fullständiga vilkor kommer att publiceras 2 juni 2014.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 490 569,944 kronor genom utgivande av högst 21 329 128 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 21 329 128 teckningsoptioner, berättigande till teckning av högst 21 329 128 aktier av serie B i bolaget, ges ut.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Bolagstämmokommuniké - extra bolagstämma

2014-05-16

Stockholm 16 maj, 2014 – Bolagstämmokommuniké från extra bolagstämma 15 maj 2014

 • Stämman beslöt att ett arvode på 75 000 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att till ny ledamot utse Tore Hallberg. Det antecknades att Tore Hallberg är oberoende i förhållande till bolaget och innehar uppdrag som bland annat VD och ledamot i Archelon AB (publ).

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Bra resultat från den geologiska studien i Abrafloden, Filippinerna

2014-05-13

Filippinerna 13 maj, 2014 – De första resultaten har kommit från analyserna i Abrafloden i Vigan. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden är 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje och något bättre än tidigare antaganden.

Testresultaten analyserades från representativa testhål och borrprover från ett rutnät av 50 x 50 meter. Proverna analyserades i CCMI Filippinerna, Inc. Laboratorier i Manilla.

De senaste undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien användes för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar det antagandet om totala resurser/volymer som har beräknats i tidigare.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen och vi har dragit slutsatsen att en genomförbarhetsstudie nu kan startas för projektet.

Resultatet har bekräftats av Cornelio Q. Casido, President för Delta Minerals Global Pacific Inc. (Philippines) som är en godkänd granskningsman (PMRC-CP).

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Kallelse till extra bolagsstämma i Delta Minerals AB (publ)

2014-04-30

Aktieägarna i Delta Minerals AB (publ), org. nr 556935-5711 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2014, kl. 11.00 hos Capensor Capital AB, Cardellgatan 1, 1 tr i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 9 maj 2014,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den måndagen den 12 maj 2014, klockan 12.00 under adress: Delta Minerals AB, c/o Minocon AB, Box 68, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 9 maj 2014 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två personer att justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) VD redogör för utvecklingen i bolaget
8) Beslut om arvoden till styrelseledamöter
9) Val av styrelse
10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.
Punkt 8 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter

Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande.

Punkt 9 – Val av styrelse
Styrelsen föreslår att den ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att till ny ledamot utses Tore Hallberg. Tore Hallberg är oberoende i förhållande till bolaget och innehar uppdrag som bland annat VD och ledamot i Archelon AB (publ).

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se. Kopia av kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 42 658 255 aktier och 99 215 425 röster.

Stockholm i april 2014

Delta Minerals AB (publ)

Delta Minerals tecknar avtal för geologiska undersökningar i Cagayanfloden

2014-04-22

Manilla, 22 april, 2014 – Delta Minerals har avtalat med guvernören i Cagayanprovinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayanfloden. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett avtal för produktion. Cagayanfloden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Bolaget har tecknat ett första avtal för rätten att undersöka Cagayanfloden i avvaktan på en slutlig överenskommelse. Avtalet ger rätt att undersöka Cagayanfloden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget påbörjar omedelbart undersökningar i lämpliga områden.

Cagayanfloden är den största floden i Filippinerna belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27.281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyankanalen i Aparri, Cagayan. Cagayanfloden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens kapacitet. Även om det inte finns tyfoner i provinsen Cagayan översvämmas floden när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayanfloden och dess bifloder är uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt de byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayanfloden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

”Bolaget kommer att få synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayanfloden bedöms som större och mineralrikare än Vigan och vi tror den kommer att bidra signifikant till bolaget i framtiden. Vi planerar genomföra de första studierna i Cagayan inom kort”, säger Thomas Lundgren, VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Emissionen i Delta Minerals har avslutats och registrerats hos Bolagsverket

2014-03-18

Delta Minerals emission från februari har registrerats hos Bolagsverket.

De utgivna Betalda Tecknade Aktierna (BTA B) kommer per den 26 mars omvandlats till ordinarie aktier serie B. Totalt emitterades 19 951 979 aktier serie B till en teckningskurs om 0,22 kronor per aktie, varav 15 121 236 aktier tecknades genom kontant betalning och 4 830 743 genom kvittning av fordran.

Bolaget har efter genomförd nyemission totalt 42 658 255 aktier utestående, 6 345 652 aktier serie A samt 36 312 603 aktier serie B.

Bolagets aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 951 139,865 kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals nyemission tecknad med 132 %

2014-02-12

Delta Minerals nyemission stängdes 5 februari och tecknades med 132 %. Det övertilldelningsutrymme som fanns är utnyttjat till 53 %.

Styrelsen i Delta Minerals beslutade den 10 januari 2014 att genomföra en nyemission om 3,3 MSEK med ett övertilldelningsutrymme på 2 MSEK. Nyemissionen syftar till att finansiera en studie i Filippinerna som kan leda till att företaget kan påbörja produktion av mineraler i Abrafloden. Studiens syfte är främst att fastlägga de parametrar som gäller i Abrafloden och planera för en produktionsstart.

”Det gläder oss att intresset varit så stort vilket möjliggör en bra start för företaget.”, säger Thomas Lundgren, VD.

Totalt tecknades 20.012.561 aktier vilket motsvarar 4 402 763 kronor. Avräkningsnotor för de som inte tecknat med företräde kommer att sändas ut denna vecka. Cirka 53 % av det beslutade övertilldel-ningsutrymmet kommer att tas i anspråk.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Skatteverket fastställer anskaffningsutgiften för Delta Minerals

2014-01-31

Skatteverket har fastställt anskaffningsutgiften av Delta Minerals Aktierna för Commodity Quest aktieägare till 0 kronor.

Commodity Quest delade 2013 ut sitt innehav i dotterbolaget Delta Minerals till sina aktieägare med avstämningsdagen den 23 december 2013. Utdelningen av aktierna i Delta Minerals bör anses vara skattefri enligt Skatteverkets beslut den 31 januari 2014, det vill säga skatt erläggs då man avyttrar aktierna. Skatteverket har fastställt anskaffningsutgiften för Delta Minerals aktier till 0 kronor för de som erhöll aktier i denna utdelning. Detta värde är att använda som ingångsvärde vid ett avyttrande av dessa utdelade aktier.

Delta Minerals har ansökt om notering på Aktietorget som en del av förberedelserna inför en större emission med syfte att finansiera produktionsstarten i Filippinerna. Bolaget räknar med att notera sig i samband med att den studie som nu ska genomföras är klar.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

Emission
För att genomföra den nödvändiga studien erbjuder Delta Minerals befintliga aktieägare att i en fullt garanterad företrädesemission förvärva nyemitterade aktier uppgående till totalt 3,3 MSEK, med ett bolagsvärde pre-money om 5,0 MSEK. En övertilldelningsoption är beslutad om 2 MSEK. Styrelsen i Delta Mineral ser gärna att nya aktieägare får tillfälle att delta i projektet och övertilldelningsutrymmet kommer att i möjligaste mån ge utrymme till dessa. Emissionen är öppen under tiden 22 januari – 5 februari och är fullt garanterad. Teckningskursen är 0,22 kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Delta Minerals AB ansöker om notering på Aktietorget

2014-01-29

Styrelsen i Delta Minerals AB har beslutat att ansöka om notering på Aktietorget. Delta Minerals är ett onoterat publikt svenskt aktiebolag, som äger rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna. Bolaget planerar nu en studie för att säkerställa halten av magnetit i Abraflodens delta, i Viganområdet i Filippinerna, samt undersöka hur man bäst tar vara på detta mineral, för att senare starta kommersiell utvinning i området.

Ansökan om notering på Aktietorget är en del av förberedelserna inför en större emission med syfte att finansiera produktionsstarten i Filippinerna. Bolaget räknar med att notera sig i samband med att den studie som nu ska genomföras är klar.

Emission
För att genomföra den nödvändiga studien erbjuder Delta Minerals befintliga aktieägare att i en fullt garanterad företrädesemission förvärva nyemitterade aktier uppgående till totalt 3,3 MSEK, med ett bolagsvärde pre-money om 5,0 MSEK. En övertilldelningsoption är beslutad om 2 MSEK. Styrelsen i Delta Mineral ser gärna att nya aktieägare får tillfälle att delta i projektet och övertilldelningsutrymmet kommer att i möjligaste mån ge utrymme till dessa. Emissionen är öppen under tiden 22 januari – 5 februari och är fullt garanterad. Teckningskursen är 0,22 kronor.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. Det är stor efterfrågan på magnetit, framför allt i Kina. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.