Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Kallelse till årsstämma

2019-05-22

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019 klockan 10.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2019, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 12 juni 2019 under adress: Delta Environmental Projects AB, c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57B, 111 56 Stockholm eller via e-post till ir@deltaminerals.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.

Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. VD:s redogörelse för verksamheten
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut:
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 14. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut

Punkt 9 b

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

 

Punkt 10 - 12

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor.
Aktieägare representerande cirka 20 % procent av rösterna i bolaget föreslår omval av Christian Bönnelyche, Habeebur Rahman Kudraikar och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter med Christian Bönnelyche som ordförande samt omval av Revideco AB (556253-1037) som revisor i bolaget. Det föreslås att ett arvode utgår till ledamöter som inte är anställda i eller uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller bolag i koncernen med 75 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och 125 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten13- fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, senast den 28 maj 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

 

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 6 284 130 med ett röstvärde av 10, motsvarande 62 841 300 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 399 004 164 med ett röstvärde av 1, motsvarande 399 004 164 röster. Således finns det totalt 405 288 294 aktier och totalt 461 845 464 röster.

Stockholm maj 2019
Delta Environmentals Projects AB (publ)
Styrelsen